การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์)


          เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านเขาขวาง และโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพื่อติดตามนักเรียนทุนในโครงการ และได้มอบนโยบายการทำงานที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนตามแนวทางการปฏิบัติงานตามพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 คือ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิต ( =อุปนิสัย) ที่ดีและมั่นคง 3) ทำงานเป็นและมีงานทำ และ4) เป็นพลเมืองดี รวมถึงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการที่จะให้โรงเรียนมีกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน การนำหลักธรรมตามแนวทางของพระพุทธศาสนามาปรับใช้ คือ ทาน ศีล ภาวนา และเป้าหมายการศึกษาจะต้องทำให้เด็กนักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีจิตอาสา และทำเพื่อบ้านเมือง และประชาชน เป็นสำคัญ


ที่มา : สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.