การจำหน่าย Diary สป. 2554

   

 

                เชิญชวนชาว ศธ. และผู้สนใจทุกท่าน  สั่งซื้อ Diary สป. ๒๕๕๔ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อสื่อสาร โดยนำเงินรายได้เข้าเป็นสวัสดิการ  ในราคาเล่มละ ๓๐๐ บาท รวมค่าจัดส่งแล้ว กรณีสั่งซื้อตั้งแต่ ๑๐ เล่ม ขึ้นไป จะลดราคาขายให้ ๕ %  เหลือเล่มละ ๒๘๕ บาท

 

                    วิธีการสั่งซื้อ 
                    ๑. ซื้อโดยตรงที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สป. ชั้น ๙ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๒๔

                     ๒.  กรอกใบสั่งซื้อตามแบบที่แนบ แล้วนำส่งพร้อม

                              ๒.๑  ธนาณัติ สั่งจ่ายไปรษณีย์กระทรวงศึกษาธิการ ในนามหัวหน้ากลุ่มบริหารการคลังและสินทรัพย์ สอ. สป.
                              หรือ  ๒.๒ นำส่งตั๋วแลกเงินธนาคารสั่งจ่ายบัญชีกองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ

 

                     โดยส่งไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง

                     หัวหน้ากลุ่มบริหารการคลังและสินทรัพย์
                     สำนักอำนวยการ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                     ชั้น ๑ อาคารราชวัลลภ 
                     ถนน ราชดำเนินนอก   เขต ดุสิต
                     กทม.  ๑๐๓๐๐

 

 

ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สอ. สป.
           โทร. 0 2628 5624