การจัดการขั้นพื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก