กศน.สช.ชุมพร WOW WOW

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ ตรวจติดตามการดำเนินงานในโครงการ กศน. สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษารองรับคนทุกช่วงวัย ณ โรงเรียนมันตานุสรณ์ จังหวัดชุมพร โดยมีนายณัฐพงษ์ นวลมาก รองเลขาธิการ กศน. นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายกิจจา เก่งการไถ ผู้อำนวยการโรงเรียนมันตานุสรณ์ และประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดชุมพร ตลอดจนผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า วันนี้ตั้งใจเดินทางมาติดตามและมอบนโยบายการดำเนินงานในโครงการ “กศน. สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล” พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ จากผู้ปฏิบัติงานโดยตรง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต ซึ่งต้องยอมรับว่าเสียงสะท้อนจากผู้บริหารและครู ทั้งในส่วนของโรงเรียนเอกชน และ กศน.จังหวัดชุมพรในครั้งนี้ ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในระดับนโยบาย เป็นการติและเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ เมื่อทุกคนเปิดใจรับฟังและพยายามเข้าใจ ก็จะนำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจ เป็นพลังในการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาตอบโจทย์การพัฒนาคนไทยในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างภาคภูมิใจ ตามนโยบายรัฐบาลและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

ในส่วนประเด็นข้อเสนอของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนรายหัวและโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเอกชนเพิ่มเติม ซึ่งเป็นข้อเสนอของโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศเช่นกัน ขอยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจ และขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางภายใต้กรอบการทำงาน กฎและระเบียบต่าง ๆ ส่วนประเด็นที่ครูเอกชนไม่ประสงค์ที่จะรับเงินบำเหน็จเมื่อเกษียณอายุราชการ แต่ต้องการใช้แนวทางกองทุนพิเศษอื่น ๆ เพื่อให้เงินส่วนนี้ตกทอดสู่ทายาทนั้น เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ และจะต้องรับฟังความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ก่อน จึงขอให้รวบรวมและจัดทำเป็นข้อเสนอส่งถึง รมช.ศึกษาธิการ เพื่อนำไปหารือในรายละเอียดร่วมกับกองทุนสงเคราะห์ฯ และผู้เกี่ยวข้องต่อไป

เช่นเดียวกับ ประเด็นคำถามเรื่องความก้าวหน้าการยกระดับครู กศน. เป็นข้าราชการครู ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนภายใต้ความถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม ก่อนที่จะเปิดโอกาสให้ครู กศน. ได้เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเป็นข้าราชการครู โดยเฉพาะครูที่สอนมาเป็นเวลา 20-30 ปี ให้ได้นำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การสอน มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน กศน. แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงมาตรฐานวิชาชีพด้วย

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นและเห็นถึงความตั้งใจที่จะพัฒนาสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ที่ดี 6 เรื่อง (6 Good) แก่คนทุกช่วงวัยในการดูแลของ กศน.ทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น 1) Good Teacher เพิ่มอัตราข้าราชการครู กศน. เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้สู่ยุคดิจิทัล และหลักสูตรอาชีพใหม่ ๆ 2) Good Place การปรับปรุงอาคารสถานที่ ให้มีความพร้อมรองรับผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสมและปลอดภัย 3) Good Activity Digital Platform พัฒนาการศึกษาแบบออนไลน์ที่เข้าถึงทุกที่ทุกเวลา 4) Good Partnership มีเครือข่ายที่ดีทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะความร่วมมือกับ สพฐ. เพื่อจัดการศึกษาพิเศษแก่ผู้เรียนพิการอย่างเหมาะสม และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียนในตัวเมือง 5) Good Innovation ยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ กศน. (OOCC) พร้อมเร่งสำรวจความพร้อมของสถานที่วางจำหน่ายสินค้ารองรับการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ OOCC ให้เข้าถึงผู้ซื้อมากขึ้น อาทิ ปั้มน้ำมัน แหล่งชุมชน เป็นต้น รวมทั้งเร่งพัฒนานวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ โดยเฉพาะการปรับปรุงห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให้เป็นห้องสมุดที่มีชีวิต ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้ประชาชนมาใช้ประโยชน์มากขึ้น และ 6) Good Learning Center ศูนย์การเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัยในชุมชน

ในส่วนของโรงเรียนเอกชน ที่ผ่านมาสามารถช่วยแบ่งเบาการจัดการศึกษาของรัฐได้เป็นอย่างมาก ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดี มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในหลายวิชาและหลายระดับ แต่ก็ต้องไม่ลืมการจัดการศึกษาเอกชนประเภทอื่น ที่มุ่งสงเคราะห์และให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กเยาวชนยากไร้ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ทั้งในเมืองและในถิ่นทุรกันดาร อาทิ กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โรงเรียนศรีสังวาลย์ฯ เป็นต้น ซึ่งสถานศึกษาเหล่านี้ยังมีความขาดแคลนในหลายส่วน เพราะจัดการศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและการบริจาคก็ลดลง ในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแล จึงมีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานการศึกษาเอกชนในหลายส่วน อาทิ ผลักดันการจัดสรรอัตราเจ้าหน้าที่เพื่อไปปฏิบัติงานประจำในแต่ละจังหวัด กว่า 100 อัตรา โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่สนับสนุนการศึกษาของคนพิการ, การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมผลงานนักเรียน ตลอดจนแข่งขันทักษะวิชาการตามความถนัดของเด็กที่เรียนอยู่ในระดับปานกลาง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเด็กกลุ่มนี้ และดึงพ่อแม่ผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อการแบ่งปันองค์ความรู้ บทเรียน และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกัน

“ท้ายสุดนี้ ขอให้ทุกคนเห็นถึงความมุ่งมั่น และตั้งใจในการทำงาน เพื่อให้การจัดการศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน ซึ่งก็ต้องยอมรับว่า หลายอย่างต้องอาศัยเวลา และต้องผ่านขั้นตอนการทำงานตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ และกฎหมายต่าง ๆ แต่ขอยืนยันว่าให้ความสำคัญและใส่ใจกับทุกปัญหา พร้อมทั้งจะพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดในการทำงาน โดยอาศัยความร่วมมือและพลังใจจากทุกคน ในการร่วมรับฟังไปด้วยกัน คิดไปด้วยกัน เพื่อที่จะเดินหน้าทลายทุกข้อจำกัดร่วมไปกับรัฐมนตรีคนนี้ เมื่อนั้นการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังก็จะเกิดขึ้นได้จริง” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

นายสุรพล สงณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร กล่าวรายงานผลการดำเนินงานตอนหนึ่ง ว่า สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร มีสถานศึกษาในสังกัด 8 แห่งใน 8 อำเภอ มีบุคลากร 134  คน และมีนักศึกษา 5,397 คน โดยได้ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินงานใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ประชาชนในทุกตำบลมีฐานการเรียนรู้ โดยศูนย์การเรียนรู้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ศูนย์ฝึกอาชีพ และสถานศึกษาที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ในลักษณะกลุ่มสนใจ ชั้นเรียนวิชาชีพ ตลอดจนส่งเสริมงานห้องสมุดประชาชน ในโครงการ “ชุมพร นครแห่งการอ่าน”

ในด้านคุณภาพทางการศึกษา ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อให้ความรู้ด้านวิชาการ ควบคู่คุณธรรมจริยธรรม และมีสมรรถนะทางด้านวิชาการและวิชาชีพ โดย กศน.จังหวัดชุมพร มีค่าเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) อยู่ในอันดับ 3 ของภาคใต้ และมีนักศึกษาสอบปลายภาคผ่าน ร้อยละ 90.61 ของนักศึกษาที่เข้าสอบทั้งหมด นอกจากนี้ ในด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เน้นการบริการที่มีความฉับไว โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้เรียนได้ในตำบลของตนเอง ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังตัวอำเภอ และใช้สำหรับการบริการที่สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ทั้งนี้ กศน.จังหวัดชุมพร สามารถส่งต่อนักศึกษาเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้น และประสบความสำเร็จในหลากหลายอาชีพ อาทิ สิบเอกกิติพงษ์ งามน้อย รับราชการทหาร, จ่าเอกฉัตรมงคล สำลีนิล รับราชการทหาร, นายสุรชาติ กองวารี ทนายความ, จ่าเอกธัญเทพ ลิปิกรณ์ ศึกษาต่อจ่าอากาศ, นางสาวรัตฐิการณ์ รสมณี จบการศึกษาเกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, นางสาวรพีพร รองนาค ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และนายสิริศักดิ์ วันทอง ศึกษาต่อวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เป็นต้น

นายกิจจา เก่งการไถ ผู้อำนวยการโรงเรียนมันตานุสรณ์ กล่าวรายงานว่า โรงเรียนมันตานุสรณ์ เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครูและบุคลากร จำนวน 90 คน ครูต่างชาติ จำนวน 16 คน และมีนักเรียน จำนวน 760 คน จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มเติมหลักสูตรภาษาจีน และภาษาอังกฤษในรูปแบบ English Program เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพอย่างรอบด้าน เน้นการจัดการเรียนรู้แบบลงมือทำ (Active Learning) ทั้งในเรื่องการอ่าน การขยับร่างกาย วิทยาศาสตร์ ตลอดจนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
23/12/2562