กศน.ชุมชนเมือง

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชนเมือง ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการศึกษานอกระบบ และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ในชุมชนเมือง ของสำนักงาน กศน.” ณ หอประชุมอาคารปฎิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานครรมช.ศึกษาธิการ
กล่าวแสดงความขอบคุณคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ บุคลากรทางการศึกษา และภาคีเครือข่าย ของสำนักงาน กศน. ทุกท่าน ที่ร่วมให้การส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้เป็นอย่างดี และพัฒนาการศึกษาของประชาชน ให้มีความรู้ ความสามารถ พึ่งพาตนเองได้ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน ต่อไป
ในส่วนของ กศน.กรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต ได้สนับสนุน ส่งเสริม และกำกับดูแลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่สอน ปฏิบัติตนดี มีศักยภาพในการศึกษาวิจัย ตลอดจนพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการวัดผลและประเมินผลให้สอดคล้องกับบริบทสังคมเมือง
ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 และการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายสำหรับการจัดการศึกษา, การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (เด็กเร่ร่อน), การนำเสนอ การพัฒนาหลักสูตรวิชาเลือก และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นเวทีสะท้อนความเห็น ความต้องการ และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางพัฒนาร่วมกันต่อไป
ในฐานะที่กำกับดูแลงานของ กศน. และมีความใกล้ชิดกับชาว กศน. ตั้งแต่ก่อนจะเข้ามารับตำแหน่ง ทำให้ได้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถ รวมทั้งเข้าใจถึงความเสียสละทุ่มเทในการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชุมชน แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ให้สอดคล้องกับบริบทในสังคมชุมชนเมืองต่าง ๆ จึงขอเป็นกำลังใจให้ชาว กศน.กรุงเทพมหานคร ในการช่วยกันสร้างงานและสร้างอาชีพเพื่อชุมชน ให้ประชาชนที่เข้ามาเรียนรู้กับ กศน. จบออกไปแล้วมีงานทำ และเป็นคนคุณภาพที่จะไปช่วยสร้างชาติ ส่วนสำนักงาน กศน. ก็จะเร่งปรับปรุงหลักสูตรให้มีความหลากหลาย โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียนเป็นหลัก และจัดหลักสูตรวิชาชีพให้ตรงกับความต้องการในแต่ละบริบท ทำให้เกิด “กศน.WOW” เป็นการพลิกโฉมการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย นำมาสู่รายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อม ๆ กับการเตรียมปรับปรุงฐานข้อมูลผู้เรียน กศน.ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการวางแผนการทำงานควบคู่ไปด้วย

ในโอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น และเครือข่ายผู้ทำคุณประโยชน์ในสังกัดสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร รวม 69 ราย
นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน