กศน.ฉะเชิงเทรา WOW ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ-SDGs

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 14.30 น.นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบาย กศน. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล สู่การปฏิบัติ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานการเพิ่มประสิทธิภาพ กศน. ทั้ง 6G (Good) และ แปดริ้วโมเดล ตอบโจทย์ผู้เรียนระดับการศึกษาพื้นฐาน การศึกษาเพื่ออาชีพ การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย รองรับศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา กศน.ทั้ง 11 แห่ง ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความชื่นชมการดำเนินงาน ของสำนักงาน กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะ การสร้างทักษะดิจิทัลสำหรับคนพิการ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการประกอบอาชีพ (Good Activity Digital Platform) บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ (Good partnership) อย่างต่อเนื่องตลอด 7 ปีที่ผ่านมา โดยให้การสนับสนุนทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ องค์ความรู้ บุคลากร ไปจนถึงสถานที่ เพื่อพัฒนาคนพิการให้สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล อินเทอร์เน็ต สมาร์ทโฟน เพื่อการเรียนรู้ สื่อสาร และการประกอบอาชีพตามความถนัดและบริบทของพื้นที่ ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ดูแลตนเองและครอบครัวได้  ซึ่งขณะนี้มีผู้พิการที่ผ่านการอบรม สามารถเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการถึง 76 คน แล้ว

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม ตามแนวคิด “Active aging” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะชีวิต ให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและจิตใจ รู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง และหลักสูตร 420 ชั่วโมง เชื่อมโยงกับระบบการประเมินเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพของกระทรวงแรงงาน รวมทั้งพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ “แปดริ้วโมเดล” เปิดเว็บไซต์เพื่อบริการผู้เรียน ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัย เอื้อต่อการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

“สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ไม่เพียงตอบโจทย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกช่วงวัย ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย กศน. WOW เท่านั้น แต่ยังเป็นไปตามเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ข้อที่ 4 Quality Education รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน ซึ่งเชื่อว่า กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา คงไม่หยุดการพัฒนาเพียงเท่านี้ และรัฐมนตรีคนนี้ก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะความต้องการเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสาร ที่จะช่วยให้การเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่ขาดแคลนมากขึ้น การพัฒนาหลักสูตร เน้นการนำไปใช้ได้จริง และการปรับรายวิชาที่คล้ายคลึง หรือสอดคล้องกันเข้าด้วยกัน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

นางธัชชนก พละศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวรายงานตอนหนึ่งว่า กศน.จังหวัดฉะเชิงเทราจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับโอกาสการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมทุกช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จำเป็นรองรับเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)” เพื่อขับเคลื่อนให้กลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 715,009 คน จาก 11 อำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับบริการการศึกษา การเรียนรู้ การมีงานทำ เพื่อประโยชน์ในการก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืน ตามนโยบาย กศน. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล

โดยมีผลการดำเนินงานก้าวหน้าในหลายส่วน อาทิ การพัฒนาครูและบุคลากร กศน. ให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ พร้อมเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ให้เข้าถึงผู้เรียนและประชาชนมากขึ้น การจัดหลักสูตรการค้าออนไลน์และเพิ่มทักษะดิจิทัล ส่งผลให้ผู้เรียนหลักสูตรออนไลน์นำไปใช้ประกอบอาชีพได้จริง จนได้รับรางวัลดีเด่น ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่าน ศูนย์ OOCC ระดับประเทศของ กศน. รวมทั้งสนับสนุนการจัดหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์ กิจกรรมยุวกาชาด จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ และมีเครือข่ายการทำงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่เข้มแข็ง อาทิ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณและโน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต สำหรับพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้พิการ ต่อเนื่อง 7 ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุนคอมพิวเตอร์สำนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สนับสนุนสถานที่ บุคลากร และองค์ความรู้ที่จำเป็น ในการพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ฯลฯ ในส่วนของการจัดการความรู้นวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ กศน. ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก การแปรรูปมะม่วง ข้าว ปลา เป็นต้น และใช้สถานที่ของโรงเรียนวัดสุวรรณเตมีย์ เป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย ในตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ด้วย

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
10/1/2563