กศน.จังหวัดแพร่ประกวดราคาซื้อสื่อหนังสือ กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่
เรื่อง ประกวดราคาซื้อสื่อหนังสือ กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนสำหรับกลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา กศน.่จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 

        สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่  มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อสื่อหนังสือ กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนสำหรับกลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา กศน.่จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามรายการ ดังนี้

   จัดซื้อสื่อหนังสือ กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนสำหรับกลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา กศน.่จังหวัดแพร่ จำนวน 67 รายการ จำนวน ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ๓/๖ ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๔๕ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ๓/๖ ถนนยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://phrae.nfe.go.th/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๕๑๑๖๗๗ ในวันและเวลาราชการ

 
 

                                     ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

 
(นายรวีโรจน์ ปวงกาวี)
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย มังกร กุลณาวงค์)
 พนักงานพิมพ์ดีดชั้น4
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
 โดย นาย มังกร กุลณาวงค์ พนักงานพิมพ์ดีดชั้น4

 เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57055264506&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure