กศน.จังหวัดเพชรบุรี สอบราคาเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ขนาดปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงาน  กศน.จังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ขนาดปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
 
             สำนักงาน  กศน.จังหวัดเพชรบุรี   มีความประสงค์จะ สอบราคาเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ขนาดปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ตามรายการ ดังนี้
                  เช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑   คัน

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่สอบราคาเช่า
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาเช่าครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า   ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://pet.nfe.go.th/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๗๘๐๓๔๘-๙ ต่อ ๑๒ ในวันและเวลาราชการ

 
 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายกิตติศักดิ์ รัตนฉายา)
ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดเพชรบุรี

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง ทองสุข รัตนประดิษฐ์)
 นิเทศก์ศึกษา
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 โดย นาง ทองสุข รัตนประดิษฐ์ นิเทศก์ศึกษา
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2557
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57095386820&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure