กศน. จังหวัดอำนาจเจริญ สอบราคาเช่ารถยนต์ใช้ในราชการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๑๒ ที่นั่ง

( สำเนา )
ประกาศสำนักงาน กศน. จังหวัดอำนาจเจริญ
เรื่อง สอบราคาเช่ารถยนต์ใช้ในราชการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) ครั้งที่ ๓
 
           สำนักงาน กศน. จังหวัดอำนาจเจริญ   มีความประสงค์จะ สอบราคาเช่ารถยนต์ใช้ในราชการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) ครั้งที่ ๓ ตามรายการ ดังนี้
                  ราคาเช่ารถยนต์ใช้ในราชการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้) จำนวน 1 คัน จำนวน ๖๐ งวด/เดือน จำนวน ๖๐   งวด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่สอบราคาเช่า
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเช่าของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาเช่าครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ในวันและเวลาราชการ  ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดอำนาจเจริญ ถนนวรรณกาล ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า   ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://amnat.nfe.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕-๔๕๑๙๒๕,๐๔๕-๕๑๑๙๑๒ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง พัชราภรณ์ เหล็กกล้า)
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 โดย นาง พัชราภรณ์ เหล็กกล้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57115059355&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure