กศน.จังหวัดสระบุรี สอบราคาจ้างจัดจ้างพิมพ์หนังสือให้กับ กศน.ตำบล

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาจ้างจัดจ้างพิมพ์หนังสือให้กับ กศน.ตำบล
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างจัดจ้างพิมพ์หนังสือให้กับ กศน.ตำบล
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดสระบุรี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ ห้องพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th , http://sara.nfe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๖๒๒๑๓๒๘ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางสาวขวัญหทัย จารุจินดา)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง ชารินี ตึกแสวง)
 ครู(ครูชำนาญการพิเศษ)
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗
 โดย นาง ชารินี ตึกแสวง ครู(ครูชำนาญการพิเศษ)

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 02/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57065003015&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure