กศน.จังหวัดสมุทรปราการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดประชาชนอำเภพระสมุทรเจดีย์

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดประชาชนอำเภพระสมุทรเจดีย์
 
             สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดประชาชนอำเภพระสมุทรเจดีย์ ตามรายการ ดังนี้
                  ครุภัณฑ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จำนวน ๑   งาน

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรปราการ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๕ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้อง ๒๐๕ งานบริหารสินทรัพย์และพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.samutprakan.net หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๓๘๔-๔๘๒๓ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางธัชชนก พละศักดิ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง ศุภลักษณ์ คงสง)
 ครู คศ.2
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 โดย นาง ศุภลักษณ์ คงสง ครู คศ.2
 เอกสารสอบราคา เลขที่ ซ.2/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57115280451&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure