กศน.จังหวัดพัทลุง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ฯ จำนวน ๓๕ เครื่อง พร้อมเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน ๗ เครื่อง

( สำเนา )
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ฯ จำนวน ๓๕ เครื่อง พร้อมเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน ๗ เครื่อง ตามรายการ ดังนี้
                  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ฯพร้อมเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน ๑   หน่วย

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดพัทลุง ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง๕๕๕ ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง๕๕๕ ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://Phattalung.nfe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๔๖๑๒๔๐๓ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายสมทบ กรดเต็ม)
ผุ้อำนวย สนง.กศน.จังหวัดพัทลุง

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย สุรสิทธิ์ สุดสาย)
 รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 โดย นาย สุรสิทธิ์ สุดสาย รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 01/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57115180050&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure