กศน.จังหวัดปัตตานี สอบราคาจ้างจ้างพิมพ์หนังสือเรียน กศน.ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี
เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างพิมพ์หนังสือเรียน กศน.ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
 
             สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานีมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างจ้างพิมพ์หนังสือเรียน กศน.ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดปัตตานี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ้http://pattani.nfe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๓๔๖๐๐๙๗ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 
(นางสาว อิสถิรานี ศรีไสยเพชร)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 โดย นางสาว อิสถิรานี ศรีไสยเพชร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 01/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=59116242560&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure