กศน.จังหวัดปราจีนบุรี สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือสรุปเนื้อหารายวิชานักศึกษา

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี
เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือสรุปเนื้อหารายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
 
             สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือสรุปเนื้อหารายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://prachinburi.nfe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๗๔๘๒๐๑๕ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ)
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง ณิชากร ประถมพักตร์)
 นักจัดการงานทั่วไป
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
 โดย นาง ณิชากร ประถมพักตร์ นักจัดการงานทั่วไป

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 3/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57055261908&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure