กศน. จังหวัดบึงกาฬ ประกวดราคาซื้อหนังสือ สื่อ การเรียนการสอน

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือ สื่อ การเรียนการสอน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 

          สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อหนังสือ สื่อ การเรียนการสอน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

   หนังสือ สื่อ การเรียนการสอน จำนวน ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://bungkan.nfe.go.th/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒๓๒๓๙๖๙ ในวันและเวลาราชการ

 
 

                                     ประกาศ ณ วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

 
(นายธฤติ ประสานสอน)
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย ธฤติ ประสานสอน)
 รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
 โดย นาย ธฤติ ประสานสอน รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ

 เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57055262841&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure