กศน.จังหวัดนราธิวาส ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอจะแนะ

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอจะแนะ ตำบลจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 

          สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอจะแนะ ตำบลจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๑๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐ บาท ได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.narathiwat.nfe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๓๕๑-๑๘๐๗ ในวันและเวลาราชการ

 
 

                                     ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

 
(นายณัฐพงษ์ นวลมาก)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย อุดม เตสะ)
 ครูผู้ช่วย
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 โดย นาย อุดม เตสะ ครูผู้ช่วย
 เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 003/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58025214989&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure