กศน.จังหวัดตราด สอบราคาเช่ารถยนต์ที่ใช้ในราชการ ( ๑๒ ที่นั่ง) ระยะเวลา ๕ ปี

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาเช่ารถยนต์ที่ใช้ในราชการ ( ๑๒ ที่นั่ง) ระยะเวลา ๕ ปี
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาเช่ารถยนต์ที่ใช้ในราชการ ( ๑๒ ที่นั่ง) ระยะเวลา ๕ ปี ตามรายการ ดังนี้
                  สอบราคาเช่ารถยนต์ใช้ในราชการ (12 ที่นั่ง) ระยะเวลา 5 ปี จำนวน ๖๐   งวด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่สอบราคาเช่า
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเช่าของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดตราด ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาเช่าครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด๓๔๗ ม.๙ ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด ๒๓๐๐๐ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า   ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://trat.nfe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๙๕๑๘๐๙๑ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายจำรัส สุขประเสริฐ)
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว สุวรรณา สิงห์ภู่)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
 โดย นางสาว สุวรรณา สิงห์ภู่ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57105181741&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure