กระทรวงศึกษาธิการ หารือฝ่ายสังคมจิตวิทยา

 

กระทรวงศึกษาธิการ หารือฝ่ายสังคมจิตวิทยา

                นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมร่วมกับพล.ร.อ.ณรงค์  พิพัฒนาศัย รองหัวหน้า คสช. หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 โดยแนวทางปฏิบัติร่วมกันในเรื่องการบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล และการบริหารวิชาการ ทั้งหมดจะมีแนวทางการปฏิบัติออกมาใช้ต่อไป ทั้งนี้จะมีการ ผบ.ทร.จะแต่งตั้งคณะทำงาน โดยมีสำนักงานฝ่ายสังคมจิตวิทยาที่โรงเรียนนายร้อย และขอให้แต่ละกระทรวงส่งผู้แทนไปประจำที่สำนักงานดังกล่าวเพื่อประสานและขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน

                ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ส่วนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของแต่ละกระทรวง หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา จะเดินทางมาประชุมร่วมกับผู้บริหารของแต่ละกระทรวงฯ ซึ่งวิสัยทัศน์ของฝ่ายสังคมจิตวิทยา คือ การมุ่งพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมสงบสุขสมานฉันท์ปราศจากความรุนแรงในการแก้ปัญหาพัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง ยั่งยืนสงเสริมศักยภาพการแข็งขันและสร้างการยอมรับในระดับสากล ระบบการศึกษาต้องปรับปรุงให้คนเข้าถึงอย่างเท่าเทียม เพิ่มศักยภาพการแข็งขันเสริมสร้างระบบความคิดการแก้ปัญหาเชิงระบบ เพิ่มศักยภาพในการใช้ภาษาปลูกฝั่งคุณธรรมจริยธรรม สร้างวินัย ปลูกจิตสำนึก ความรับผิดชอบ ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างระบบในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของแรงงาน

                ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้นำเสนอเป็นรูปแบบของบทสรุปผู้บริหาร ด้านโครงสร้างและภาระหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักการสำคัญในการจัดการศึกษา กลไกที่ดำเนินการระดับชาติ สถานการณ์ในปัจจุบันและปัญหาของการศึกษาไทยที่ต้องเร่งแก้ไข ควบคู่ขนานไปกับการปฏิรูปประเทศ เร่งปฏิรูปคุณภาพ ประสิทธิภาพ และโอกาส โดยได้มีการเปรียบเทียบการศึกษาของของไทยกับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นผล PISA IMD ผลการจัดอันดับของ WEF ผลการทดสอบการอ่าน ผลการสอบ O-NET งบประมาณด้านการศึกษาที่สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก โอกาสทางการศึกษา อัตราการส่งเสริมการเรียนต่อ การแก้ปัญหาการออกกลางคัน  

การดำเนินการของบประมาณสำหรับผู้กู้ กยศ.จำนวน 3,610ล้านบาท  ทุน พสวท.และ ทุนโอลิมปิกของ สสวท. ต้องของบประมาณกลางเพิ่ม 140ล้าน การของบประมาณในการซ่อมแซมอาคารเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงราย จำนวน 298 ล้าน การเสนอประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัว ของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เทียบเคียงได้กับการศึกษาในระบบ  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการการของบประมาณการก่อสร้าง เช่น สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ การปรับเกณฑ์ใหม่สำหรับทุนการศึกษา 1 อำเภอ 1 ทุน  การเยี่ยวยาผู้ประสบภัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ส่วนเรื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ต้องมาหารือในรายละเอียดต่อไป

                นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอจุดเน้นใน ปี 58 ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การสนับสนุนค่าใช้จ่าย รายหัว การส่งเสริมผู้เรียนคณิตวิทยาศาสตร์ และการศึกษาของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน และการพัฒนาเข้าสู่ world class university ส่วนข้อเสนอท้ายสุด คือ ขอให้เร่งปฏิรูปการศึกษาใน 3 เรื่อง คือ 1. ปฏิรูปครูทั้งระบบ 2. การปฏิรูปที่โรงเรียน ห้องเรียน 3. ระบบการบริหารจัดการ

 

อิชยา / ข่าว

ศุภชัย / ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.