กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้ของประเทศ

 

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้ของประเทศ

                   ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมร่วมกับ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายกฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองกระทรวงฯ เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพเยาวชนและบุคลากรไทย ด้วยโครงการ  1.นำร่องขยายแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เนรมิตศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกับ โครงการ คืนความสุขให้เธอ…เยาวชน โดยจะเปิดภายในเดือนธันวาคมนี้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทย  2. ยกระดับการเรียนรู้ทางด้าน STEM ของทุกช่วงวัยรวมถึง Workforce STEM ของประชากรวัยทำงาน และ 4.โครงการส่งเสริมให้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจากภาครัฐไปปฏิบัติงานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการภาคเอกชน (Talent Mobility)

อิชยา/สรุป
ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.