กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ SEAMEO SPAFA ศูนย์ SEAMEO SEPS และ ศูนย์ SEAMEO STEM-ED

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ (SEAMEO SPAFA) ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO SEPS) และศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO STEM-ED)
ผู้สนใจสมัครตำแหน่งดังกล่าว สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดให้สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อผู้ประสานงานโดยตรงได้ที่ นายพงศกร รุทระวณิช นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ โทรศัพท์มือถือ 086 400 5252 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pongsakorn.r@opse.moe.go.th