กระทรวงศึกษาธิการ จับมือ กกต. ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

ข่าว ศธ.360 องศา 19 สิงหาคม 2557

                    ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และนายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย วันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

                   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีความพร้อมในความร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย ให้เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ด้วยการสร้างการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยผ่านกระบวนการเยาวชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง และการอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ทั้งยังเป็นการทบทวนแนวทางการดำเนินงาน ตามที่เคยลงนามร่วมกันมา

บันทึกข้อตกลงฉบับใหม่จะทำให้เกิดความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มเติมซึ่งจะส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินการด้านวิชาการและกิจกรรมเยาวชน สนับสนุนการเลือกตั้งมีการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษาจัดตั้งหน่วยลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยประจำสถานศึกษา โดยขยายผลไปยังระดับจังหวัด เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะให้การสนับสนุนวิทยากร สื่อ องค์ความรู้ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และจะมีการประเมินทบทวนการปฏิบัติ ทุกสองปี ซึ่งแนวทางการดำเนินงานตามบันทึกความร่วมมือนี้ กระทรวงศึกษาธิการ จะนำคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอนไปเป็นเครื่องมือสำหรับการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองให้กับโกและเยาวชนในชั้นเรียนและจะพัฒนาหลักสูตรการอบรมลูกเสือให้เกิดเป็นวิชาพิเศษสำหรับหน่วยลูกเสือเพิ่มเติม

อิชยา/สรุป,กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

>