กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน

ข่าว ศธ.360 องศา 26 มกราคม 2558

 

กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีเปิดโครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน และกิจกรรมรอบภาคกลางและกรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เพื่อให้นโยบายที่มุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน พัฒนาสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับกลุ่มเป้าหมายในทุกระดับ รวมไปถึงพัฒนาคนไทยให้รอบรู้ ทันเหตุการณ์และสถานการณ์ของโลก และขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อนาคตอย่างมั่นคง ด้วยการจัดกิจกรรม การเสวนาทางวิชาการ การจัดนิทรรศการ ฐานกิจกรรมให้ความรู้ และการประกวดแข่งขันต่างๆ ทั้งนี้ โครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียนดำเนินการในรูปแบบอาเซียนสัญจร 5 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ครั้ง ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เพื่อกลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการและสามารถบูรณาการเข้ากับการอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งประชาคมอาเซียน ตลอดจนใช้ประโยชน์จากการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียนในการสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศไทย ซึ่งการดำเนินโครงการนี้มีกิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาทางวิชาการ การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้ความรู้ในเชิงลึก การแข่งขัน/การประกวดทักษะที่จำเป็น และการจัดนิทรรศการ/สถานีกิจกรรมฐานความรู้ประชาคมอาเซียน

สำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นอีก 3 ภาค ได้แก่ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะจัดภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยจะทำการคัดเลือกหาผู้ชนะของแต่ละภาคเป็นตัวแทนไปประกวดระดับประเทศที่กรุงเทพมหานครที่โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ในวันที่ 19 หรือ 20 กุมภาพันธ์ โดยมีรางวัลเป็นการศึกษาดูงานในต่างประเทศและทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท ซึ่งผู้สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันทักษะและประกวดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทร 061-631-6490,061-631-6409หรือ www.moe.go.th,www.bic.moe.go.th, www.247friend.net  โดยภาคเหนือจะปิดรับสมัครวันที่ 30 มกราคม ภาคใต้ปิดรับสมัครวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปิดรับสมัครวันที่ 11 กุมภาพันธ์นี้

อิชยา/สรุป
ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

  

>