กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อเวลา 08.00 น. วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 พร้อมสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา 89 วินาที ณ สนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายสุทธิชัย จรูญเนตร ทปษ.รมว.ศธ. นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต ลก.รมว.ศธ. นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ ผช.ลก.รมว.ศธ. และนางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผช.ลก.รมว.ศธ. ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด ร่วมในพิธี
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันนี้ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่างน้อมจิตตั้งมั่น เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาสุดมิได้
ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปวงข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต่างประจักษ์ซึ้ง ในพระมหากรุณาธิคุณ และพระเมตตา ที่ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกาย และกำลังพระปัญญา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร โครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ ทั้งได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางให้อาณาประชาราษฎร์ ได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้และสติปัญญา เป็นภูมิคุ้มกัน อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ประชาชนของประเทศต่าง ๆ ที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชทานไปปฏิบัติ พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล ขจรขจายไปทั่วทิศานุทิศ
แสงแห่งดวงประทีป ที่ส่องไสวอยู่ทั่วแผ่นดินนี้ เปรียบประดุจดั่งจิตอันบริสุทธิ์ของปวงพสกนิกร ที่ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าจักน้อมนำแนวทางพระราชดำริ ที่ได้พระราชทานไว้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่ และดำรงตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไป
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันนี้ ขอให้ผู้ที่ร่วมชุมนุมกัน ณ สถานที่แห่งนี้ พร้อมใจกันยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง ของปวงชนชาวไทย ตราบกาลนิรันดร์
นวรัตน์ รามสูต : สรุป/เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว​ สถาพร ถาวรสุข ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
13/10/2564