กระทรวงศึกษาธิการหามาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูระยะยาว

ข่าว ศธ.360 องศา 22 สิงหาคม 2557

 

กระทรวงศึกษาธิการหามาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูระยะยาว

***************************

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ขณะนี้ได้อนุมัติจัดสรรเงินกู้ไปแล้วจำนวน ๒,๖๐๕ ราย เป็นเงิน ๔๗๒ ล้านบาท จากวงเงินที่จัดสรรให้กู้ยืมปีละ ๕๐๐ ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูได้รับรายงานว่า ผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ขณะนี้  มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ๑,๕๒๘ ล้านบาท สำหรับการกู้ยืมที่ผ่านมาพบปัญหาจากวงเงินที่กำหนดให้กู้ยืมได้รายละไม่เกิน ๒ แสนบาท ทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากครูบางรายมีหนี้หลายล้านบาท ในขณะที่บางรายมีหนี้เพียง ๓-๔ แสนบาท ดังนั้น จึงได้ให้นโยบายและแนวทางในการพิจารณาปรับเพิ่มวงเงินการให้กู้ยืม โดยอาจจะกำหนดตามสัดส่วนของยอดหนี้ ไม่ใช่กู้ได้ไม่เกิน ๒ แสนบาทเท่ากันทั้งหมด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของครูจากปัญหาหนี้สินและตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาไปถึงการเป็นหนี้นอกระบบมาว่าจะนำมารวมด้วย    ได้หรือไม่ ซึ่งหากจะนำมาพิจารณาด้วยก็ต้องมีวีการตรวจสอบหลักฐานให้ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม  มีข้อเสนอว่า เนื่องจากหนี้ส่วนใหญ่ของครูจะอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ดังนั้น เพื่อเป็นการคืนความสุขให้กับลูกหนี้ เป็นไปได้หรือไม่ที่ สกสค.    จะมีมาตรการพักชำระหนี้ ๑-๒ ปี รวมถึงลดหนี้หรือลดดอกเบี้ย เพราะที่ผ่านมาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) มีมาตรการพักชำระหนี้แล้วผลเป็นที่น่าพอใจ โดยให้นำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมครั้งต่อไป อีกทั้ง ให้ สกสค. รายงานจำนวนครูที่เป็นหนี้ในปัจจุบันว่ามีกี่ราย เป็นเงินเท่าใด และโครงการที่ สกสค. ให้กู้มีอะไรบ้าง พร้อมกันนี้ มอบให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไปดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘ เรื่องการให้กู้ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และวิธีการกู้ยืม การเพิ่มวงเงินการกู้ยืม รวมทั้ง การอบรมให้ความรู้แก่ครู เพื่อให้รู้จักวางแผนชีวิต มีการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ รู้จักใช้จ่ายอย่างพอเพียง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูให้ได้ผลอย่างเป็นระบบต่อไป

******************************************

ศศิพิชญ์/สรุป, ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สป.ศธ./รายงาน

>