กระทรวงศึกษาธิการจัดงานสุขสันต์วันปีใหม่ ๒๕๕๘

กระทรวงศึกษาธิการจัดงานสุขสันต์วันปีใหม่ ๒๕๕๘

*********************************

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ : นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมงาน “สุขสันต์วันปีใหม่ ๒๕๕๘” ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีพลเรือเอก ณรงค์  พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายกฤษณพงศ์  กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมผู้บริหารระดับสูงจากทุกองค์กรหลัก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ  

โดยในช่วงเช้ามีพิธีตักบาตรแก่พระสงฆ์จำนวน ๕๙ รูป จากนั้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ ว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และแสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของชาวกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่อนุชนคนรุ่นหลังที่จะสืบทอดประเพณีที่ดีงามไว้ต่อไป อีกทั้งเป็นการแสดงมุทิตาจิต ความกตัญญูกตเวทิตาคุณและแสดงออกถึงความเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา ผู้มีอุปการคุณ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน นอกจากนี้ ข้าราชการอาวุโสที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว ได้มาพบปะ สังสรรค์ และแลกเปลี่ยนความเห็นกับข้าราชการที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาและด้านอื่นๆ อีกด้วย และเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ขออำนวยพรให้ท่านพร้อมครอบครัวประสบแต่ความสุข มีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรง สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวอวยพรในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ ว่า อยากให้ทุกท่านลองทบทวนว่าระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา ได้ทำอะไรให้แก่กระทรวงศึกษาธิการบ้าง โดยเฉพาะนักเรียนที่เป็นเป้าประสงค์หลักของกระทรวง ได้ทำอะไรที่เกิดประโยชน์และสมกับความตั้งใจไว้หรือไม่ หากพบว่า ได้ทำสิ่งดีๆ ครบตามที่ตั้งใจไว้ จึงอยากให้ปี ๒๕๕๘ นี้ ตั้งเป้าให้สูงขึ้นมากกว่าปีก่อน โดยร่วมแรงร่วมใจ มุ่งมั่นทำงานให้บรรลุผลสำเร็จที่วางไว้ เพราะเชื่อมั่นว่าทุกคนในองค์กรกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนสำคัญในทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นส่วนหน้าที่อะไรก็ตาม เป็นส่วนเล็กๆ หรือผู้บริหารระดับสูงทุกคนมีความสำคัญกับองค์กรเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น หากทุกคนได้ร่วมมือกันทำเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ก็จะเกิดความเจริญแก่กระทรวงศึกษาธิการต่อไป

******************************************

ศศิพิชญ์/สรุป
ธเนศ ,ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ. สป.