นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่     18 มีนาคม พ.ศ. 2509
คู่สมรส      นางภรภัทร แก่งสันเทียะ
การศึกษา
 • ปริญญาเอก ปร.ด.การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  พ.ศ. 2551
 • ปริญญาโท กศ.ม.การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ. 2547
 • ปริญญาโท ศศ.ม.ไทยคดีศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ. 2538
 • ปริญญาตรี สส.บ.ส่งเสริมการเกษตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  พ.ศ. 2532
การรับราชการ
 • 3 มิ.ย. 2552 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
 • 3 ก.ย. 2553 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง จ.บุรีรัมย์
 • 26 ต.ค. 2558 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
 • 5 ต.ค. 2559 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
 • 6 ก.ย. 2560 ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • 22 ก.พ. 2561 ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  และทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
 • 22 มิ.ย. 2562 รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14
 • 18 ม.ค. 2563 รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
 • พ.ศ. 2555 หลักสูตร นักบริหารการศึกษาระดับสูง (นศส.ศธ.รุ่นที่ 1) สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
 • พ.ศ. 2555 หลักสูตร เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับ (ส.นบส.รุ่นที่ 4) สำนักงาน กพ.
 • พ.ศ. 2561 หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส. รุ่นที่ 22) วิทยาลัยการยุติธรรม
 • พ.ศ. 2563 หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 62) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
>