กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี จ.สระแก้ว

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.38 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( รมว.ศธ.) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ข้าราชการ ประชาชนและนักเรียน นักศึกษา เฝ้ารับเสด็จฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี อำเภออรัญประเทศ ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี 2513 จากพื้นที่ห่างไกลติดแนวชายแดน ปัจจุบันเส้นทางสัญจรสะดวก หน่วยงานต่าง ๆ จึงเข้าช่วยเหลือได้ง่าย มีครูผู้สอนที่จบเฉพาะทาง ทำให้ผลการเรียนมีพัฒนาการดีขึ้นทุกชั้นปี โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย โรงเรียนฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยสม่ำเสมอ ให้ทำแบบฝึกหัดซ้ำ ๆ เพื่อให้เกิดกระบวนการคิด เกิดทักษะที่ดีขึ้น ปัจจุบัน มีนักเรียน 68 คน เป็นเด็กชาวกัมพูชา 28 คน สามารถเรียนร่วมและสื่อสารภาษาไทยได้เข้าใจ
สำหรับโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ของโรงเรียน ตชด. ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 มี 11 แห่ง อยู่ที่จังหวัดสระแก้ว 8 แห่ง และฉะเชิงเทรา 3 แห่ง นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนไทย ได้ตามเกณฑ์ ร้อยละ 80.78 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จะส่งเสริมให้ฝึกการพูด วาดภาพประกอบคำ และทักษะการจำแนกคำ เพื่อให้เข้าใจการผสมคำ, เน้นการอ่านร้อยกรอง บทความ และหนังสือ พร้อมทั้งโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร มีผลผลิตเพียงพอ 10 โรงเรียน แต่โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ต้องเพิ่มพื้นที่ปลูก 3 งาน ปลูกกล้วยน้ำว้า และมะละกอ อย่างละ 300 ต้น
ทั้งนี้ มีการสาธิตวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สอนการสร้างชิ้นงานด้วย Microsoft Power Point สามารถต่อยอดไปใช้นำเสนอผลงานของตนเองได้, ชั้นอนุบาล สอนเรื่องสัตว์ตัวน้อยน่ารัก เพื่อให้รู้จักสัตว์แต่ละชนิด ส่วนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สอนเรื่องผลไม้ ให้เด็กกล้าแสดงออก กล้าพูดภาษาอังกฤษ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ช่วยจัดกิจกรรมทำสมุดฉีกจากกระดาษเหลือใช้ ช่วยฝึกสมาธิ และนำไปจดบันทึกได้, มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพอนามัย และการป้องกันตนเองในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ บ้านเขาสารภียังไม่พบผู้ติดเชื้อ มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด คัดกรองนักเรียน และตรวจ ATK ครูอย่างสม่ำเสมอ สามารถเปิดสอนได้ตามปกติ ให้เรียนนอกห้องเรียน สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง ที่โรงอาหาร ได้ติดตั้งเครื่องกรองน้ำแบบ RO ดูแลทำความสะอาด และเปลี่ยนไส้กรองสม่ำเสมอ ส่วนพื้นที่รับประทานอาหาร ติดมุ้งลวดตามที่พระราชทานพระราชดำริ เพื่อป้องกันแมลง และสุขอนามัยที่ดี โดย วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว สอนแปรรูปอาหาร ได้แก่ ไส้อั่วกล้วย และขนมเปี๊ยะถั่วมะแฮะ มีปราชญ์ชาวบ้านสอนทำไม้กวาดทางมะพร้าว กิจกรรมฝึกอาชีพ สอนการต่อปลั๊กไฟเบื้องต้น ตัดผม และซ่อมจักรยาน ใช้หลักการสอนแบบลงมือทำ เพื่อเป็นความรู้ ความชำนาญติดตัว ตลอดจนโครงการเกษตร แบ่งพื้นที่ทำโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ แปลงปลูกผักกินใบ มีแปลงอัจฉริยะพลังงานแสงอาทิตย์ปลูกผักสลัด จำหน่ายผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียน ส่วนผักเถาเครือ ที่ให้ผลขนาดใหญ่ จะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพื่อขยายสู่ชุมชน
โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนำอธิบดีกรมพลศึกษาเฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียน โดยปรับปรุงสภาพสนามกีฬาพระราชนิเวศน์กรีฑาสถาน กองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อยกระดับให้มีมาตรฐาน เป็นสนามกีฬาหลักสำหรับจัดการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ และให้บริการประชาชน
ประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน26/2/2565