กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงาน อกท. ”เกษตรชายแดนแฟร์ 42”

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานงานประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 42 “เกษตรชายแดนแฟร์ 42” ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที 23-27 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( รมว.ศธ.) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ข้าราชการ ประชาชนและนักเรียน นักศึกษา เฝ้ารับเสด็จฯ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. กราบบังคมทูลรายงานว่า องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ หรือ อกท.ได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องกว่า 4 ทศวรรษ จนอาจกล่าวได้ว่า อกท.เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนานักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาเกษตร ภายใต้คติพจน์ขององค์การฯ ที่สมาชิกทุกคนต้องยึดมั่น ทั้งนี้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดและเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ แต่ยังคงสนองต่อนโยบายการพัฒนากำลังคนของประเทศ และนโยบายการจัดการอาชีวศึกษา ที่เน้นการพัฒนาคุณภาพนำปริมาณ เป็นการพัฒนาทักษะอาชีพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ ที่มีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ และมีความพร้อมเข้าสู่โลกอาชีพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการเกษตรของประเทศ องค์การฯได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่พระราชทานให้ไว้กับสมาชิกไปดำเนินการสนองแนวพระราชดำริหลายโครงการ อาทิเช่น โครงการพี่ช่วยน้อง โครงการอาหารกลางวัน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เป็นต้น


การประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ ได้นำผลสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาเกษตร ให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพ และมีความเป็นผู้นำ ทั้งสมาชิกปัจจุบันและศิษย์เก่า มายกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิก รวมทั้งองค์กรได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในชุมชน ท้องถิ่น บริษัท ห้างร้านทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมจัดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา เกษตรกร และประชาชน ได้รับองค์ความรู้ทางวิชาการ และนวัตกรรมทางการเกษตรสมัยใหม่ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบอาชีพด้านการเกษตรในศตวรรษที่ 21
จากนั้น นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ได้กล่าวรายนามและขอพระราชทานพระราชวโรกาส เบิกผู้แทนบุคคลและหน่วยงานผู้ทำคุณประโยชน์แก่องค์การฯ ผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ผู้บริจาคเงินสมทบองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ผู้สนับสนุนการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่และเข็มที่ระลึก จำนวน 104 ราย
ทั้งนี้ การจัดงานประชุมวิชาการองค์การ เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติ จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง เริ่มจากระดับหน่วยแต่ละวิทยาลัย คัดเลือกตัวแทนมาแข่งขันและเข้าร่วมในระดับภาค และเฟ้นหาผู้ชนะเลิศระดับภาคมาร่วมแข่งขันในระดับชาติ โดยสถานที่การจัดงานจะหมุนเวียนไปแต่ละภูมิภาค ซึ่งครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 42 จัดที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การสัมมนาทางวิชาการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทางการเกษตรและอาชีพที่เกี่ยวข้อง จำนวน 28 ทักษะ การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ จำนวน 6 สาขา ที่พัฒนาต่อยอดการเกษตรกับการพัฒนาค้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน การจัดแสดงนิทรรศการทางการเกษตร 4 ภาคเป็นสุดยอดของนวัตกรรมของ อกท. แต่ละภาค เป็นต้น

ประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน25/2/2565