กฎกระทรวง

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กฎกระทรวง

กฎกระทรวง
ออกตามความในกฎหมายการศึกษา

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

พระราชกฤษฎีกา
18 มิ.ย. 2562

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ.2545 (ยกเลิก)

พระราชกฤษฎีกา
18 มิ.ย. 2562

กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ.2550

พระราชกฤษฎีกา
18 มิ.ย. 2562

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2545

พระราชกฤษฎีกา
18 มิ.ย. 2562

กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546

พระราชกฤษฎีกา
18 มิ.ย. 2562

กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2546

พระราชกฤษฎีกา
18 มิ.ย. 2562

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546

พระราชกฤษฎีกา
18 มิ.ย. 2562

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546

พระราชกฤษฎีกา
18 มิ.ย. 2562

กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาเฉพาะทาง พ.ศ.2547

พระราชกฤษฎีกา
18 มิ.ย. 2562

กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547

พระราชกฤษฎีกา
18 มิ.ย. 2562

กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของสถานประกอบการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.2547

พระราชกฤษฎีกา
18 มิ.ย. 2562

กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ.2548

พระราชกฤษฎีกา
18 มิ.ย. 2562

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550

พระราชกฤษฎีกา
18 มิ.ย. 2562

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ.2550

พระราชกฤษฎีกา
18 มิ.ย. 2562

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพทางการศึกษา พ.ศ.2553

พระราชกฤษฎีกา
18 มิ.ย. 2562

กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.2554

พระราชกฤษฎีกา
18 มิ.ย. 2562

กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.2554

พระราชกฤษฎีกา
18 มิ.ย. 2562

กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนรู้ พ.ศ.2555

พระราชกฤษฎีกา
18 มิ.ย. 2562
Top