“Mahidol R-I-SE NOW” โชว์งานวิจัยครั้งใหญ่ที่สุดของมหา’ลัย


 


          มหาวิทยาลัยมหิดล ชูแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของไทยอย่างยั่งยืน ครั้งแรกกับการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมหาวิทยาลัยมหิดล “Mahidol R-I-SE NOW” Research & Innovation Special Exhibition โดย สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ร่วมกับ  กองบริหารงานวิจัยและกองกิจการนักศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีวันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล  หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ภายในงานมีการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่นตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศในการขับเคลื่อนThailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม กว่า 90 บูธ มีการพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้กับเหล่ากูรูตัวจริงด้านงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน นักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไป พร้อมเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักวิจัยสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการต่อยอดผลงานวิจัยต่าง ๆ สู่สังคมไทย ซึ่งการจัดงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2562 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ถนนโยธี  (ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดี)  ผู้เข้าร่วมงาน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ตลอดงานมีกิจกรรมและของรางวัลมากมายอีกด้วย


          ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า แผนยุทธศาสตร์สำคัญประการแรก ที่มหาวิทยาลัยมหิดลให้ความสำคัญ คือ Global Research & Innovation  เป็นยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนให้มีการผลิตงานวิจัยและงานนวัตกรรมคุณภาพสูง มีผลกระทบในระดับสากล โดยการสร้างกลุ่มวิจัยหลายรุ่นและแบบสหสาขา (Multi-generation Researcher & Multidisciplinary) โดยใช้วิธีการปรับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และจัดตั้งกองทุนสนับสนุน  มีการสร้างความร่วมมือกับโครงการวิจัยนานาชาติแบบสหสถาบัน (Global  Connectivity) และสร้างระบบสนับสนุนการวิจัยที่ครบวงจรจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ ที่เรียกว่าResearch Value Chain   ด้วยการวิจัยแบบ demand – driven ที่ได้ข้อมูล หรือ คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ/ภาคเอกชน/ผู้ใช้ผลงานวิจัยจากชุมชนที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทั้งในระดับ global & social impact สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและเชิงพาณิชย์  ซึ่งตัวอย่างผลงานด้านนวัตกรรม จะนำมาแสดงในงาน Mahidol University’s Research & Innovation Special Exhibition หรือ Mahidol R-I-SE NOW


  


 


          ด้าน ศ.ดร. นายแพทย์ ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) กล่าวว่า ในปีนี้เป็นโอกาสอันดีที่มหาวิทยาลัยมหิดลครบรอบ 50 ปีแห่งวันพระราชทานนาม และ131ปีมหาวิทยาลัยมหิดล นับตั้งแต่ครั้งเริ่มก่อตั้งโรงศิริราชพยาบาล และมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ จึงเห็นสมควรให้มีการจัดงานนิทรรศการแสดงความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ เพื่อแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ในความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ช่วยสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทย  รวมถึงการเปิดรับฟังความคิด ข้อเสนอแนะ จากภาคประชาชน ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงอย่างมีบูรณาการกับมหาวิทยาลัย ในการสร้างความร่วมมือในงานวิจัยพัฒนา  ที่จะนำไปสู่การส่งเสริมเศรษฐกิจที่มั่นคงอย่างยั่งยืนของประเทศ  จึงได้กำหนดจัดงาน Mahidol University’s Research & Innovation Special Exhibition (Mahidol R-I-SE NOW) ขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 ถึงวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี


 


          ในงาน Mahidol R-I-SE NOW จะมีการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่เป็นไฮไลต์จากทุกคณะและสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยแบ่งเป็นโซนที่จะสร้างความสนใจแก่ผู้เข้าชมได้หลากหลาย อาทิ โซนด้านการแพทย์และสุขภาพ  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  รวมไปถึงการแสดงนวัตกรรมที่ทันสมัย และพร้อมสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยี มากกว่า 90 บูธ เพื่อให้ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม นำไปใช้ประโยชน์แก่สังคมต่อไป  อีกทั้งยังมีการจัดแสดงของบริษัท startup ต่างๆ ที่พร้อมสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมถึงผลงานวิจัย และนวัตกรรมของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดลมีอีกหลากหลายประเภท อาทิ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์  ชุดตรวจทางห้องปฏิบัติการ  หุ่นยนต์ เทคโนโลยี และสมองกลเพื่อช่วยพัฒนาด้านการแพทย์และความเป็นอยู่ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ อาหารเสริมสุขภาพและอาหารเพื่อผู้ป่วย รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสังคมและชุมชน นอกจากนี้ยังมีผลงานด้านวัฒนธรรมและดนตรีที่ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอีกด้วย  ซึ่งผลงานต่างๆ นี้ นอกจากจะช่วยให้เกิดความก้าวหน้า ในสังคมไทย ที่จะทัดเทียมนานาชาติแล้ว  ยังมีส่วนช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ และสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 ได้อย่างตรงเป้าหมาย


 


          ศ. นพ.ดร.ภัทรชัย กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการเสวนาในหลายหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ “การพลิกฟื้นประเทศไทยด้วยความท้าทายในด้านการวิจัยและนวัตกรรม”  เพื่อให้เข้าใจถึงนโยบายจากภาครัฐ  โดยท่านสมาชิกวุฒิสภา และท่านปลัดท่านแรกของกระทรวงใหม่ล่าสุดของประเทศไทย คือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม   มีการเสวนาในหัวข้อทางวิชาการที่จะสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน เช่น ทิศทางในการวิจัยเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ เพื่อให้สังคมเข้าใจได้อย่างถูกต้อง  และการคิดวิจัยแบบนอกกรอบ ในกรณีศึกษาวัคซีนไข้มาลาเรีย โดยผู้เชี่ยวชาญที่คร่ำหวอดอย่างมากในวงการโรคมาลาเรีย อีกทั้งยังมีการเสวนาแนวคิดจากภาคเอกชน เพื่อสร้างความร่วมมือกันอย่างเป็นบูรณาการอีกด้วย


 


          และเหนือสิ่งอื่นใด อยากจะเชิญ นักเรียน นักศึกษา ทั่วประเทศ   ร่วมงาน โดยเราจะเปิดเวทีให้มี การประกวด idea ที่สร้างสรรค์ ในหัวข้อ Smart Health เพื่อให้สามารถนำเสนอการใช้เทคโนโลยี หรือแนวคิดที่หลากหลาย ในการสร้างนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนไทย  ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างนวัตกรรมมาช่วยกันให้ข้อเสนอแนะ  โดย idea จากเวทีนี้ อาจจะได้รับการต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์หรือระบบทางการแพทย์ ที่สามารถสร้างชีวิตที่ดีให้กับคนไทยหรือระดับโลกได้อีกด้วย


 


          ผู้สนใจเข้าร่วมชมงานแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่โดดเด่นของมหิดล ในงาน Mahidol University’s Research & Innovation Special Exhibition (Mahidol R-I-SE NOW) จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 ถึงวันเสาร์ที่24 สิงหาคม 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 849 6050-3 หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/MAHIDOLRISENOW


 


ที่มา : ข่าวการศึกษาบ้านเมือง