“เปิดโครงการ ASEAN CITIZENSHIP”

ข่าว ศธ.360 องศา 22 สิงหาคม 2557

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานโครงการเสริมสร้างความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน : การพัฒนาศักยภาพคนไทยสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนที่มีคุณภาพ (ASEAN CITIZENSHIP) เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

                 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสนี้ว่า โครงการที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยประเด็นกิจกรรมที่เน้นในด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่ง ทั้งองค์ความรู้ แผนธุรกิจ และการส่งเสริมด้านการศึกษาที่เชื่อมโยงสู่การพัฒนากำลังคน ตั้งแต่พื้นฐาน สู่อาชีวะ อุดมศึกษา ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้กระทรวงศึกษาธิการมีการสนับสนุนอยู่อย่างต่อเนื่องแล้ว เมื่อเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สมรรถนะทางด้านแรงงาน ถ้าสามารถเชื่อมโยงกับมาตรฐาน AQF (Asean Qualifications Framework for Higher Education) ได้ จะทำให้ตลาดแรงงานได้ไหลเวียน ค่าตอบแทน และทักษะสมรรถนะจะพัฒนาขึ้น ขอขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ ที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นพลเมืองอาเซียนอย่างเข้มแข็ง ที่ได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดกิจกรรมเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตั้งแต่เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา

ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ นี้ จะเข้าสู่การเฉลิมฉลองประชาคมอาเซียนแล้ว เราจะพัฒนาตัวเองได้อย่างไร ดังนั้นอยากให้ความรู้ที่ได้ในกิจกรรมนี้ นำไปใช้ประโยชน์ สร้างสรรค์ ต่อยอด และพัฒนาสถานศึกษา ชุมชนต่อไป เมื่อเราเป็นครู อาจารย์ นักเรียน ต้องเรียนรู้ และก้าวทัน ซึ่งสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลก จะส่งผลกระทบต่อประเทศเราอย่างไร เราจะต้องมีการพัฒนาตัวเอง สามารถปรับเปลี่ยน ดำรงชีวิต พัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถของเรา ให้สามารถเป็นประชาคมอาเซียนให้ได้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนแก่บุคลากร เยาวชน ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  

 ปกรณ์/สรุป, กิตติกร/ภาพ

 กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

>