“มสด.” รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นประจำปี 2562

 

          มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น” ประจำปี 2562 จัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยรศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี ได้ร่วมแสดงความยินดี

          ทั้งนี้ สถานศึกษาที่เข้ารับรางวัลต้องผ่านเกณฑ์การประกวด อาทิ มีการกำหนดนโยบาย แผนงาน งบประมาณ และบุคลากรรับผิดชอบด้านความปลอดภัย มีมาตรการดูแลเกี่ยวกับอัคคีภัย ไฟฟ้า สุขภาพ และสภาพแวดล้อม ฯลฯ ในปีนี้ มีสถานศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 2,207 แห่ง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็น 1 ใน 843 แห่ง ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลในครั้งนี้ ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง

 

 

 

 

ที่มา  :  สยามรัฐ