“มรภ.สงขลา”กวาด 6 รางวัลทักษะวิชาชีพเกษตร


          อ.สันติ หมัดหมัน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า จากการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพในด้านการเกษตรและอาหาร ในงานประชุมเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 จัด ณ มรภ.สงขลา เมื่อเร็วๆ นี้ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา สามารถคว้ามาได้ 6 รางวัล โดยได้รับ 2 รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันตอบปัญหาด้านพืชศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย น.ส.รัตนาภรณ์ กาญจนเพ็ญ น.ส.หทัยรัตน์ ขาวชู ควบคุมโดย อ.ธัชวีร์ ขวัญแก้ว และ ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาด้านประมง ประกอบด้วย นายวราวุธ ว่องไว น.ส.ปารีดา นกเกษม ควบคุมโดย อ.วิจิตรา ตุ้งซี่ และ ผศ.สบาย ตันไทย          นอกจากนั้น ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันกรอกวัสดุปลูกใส่ถุง นายบุญฤทธิ์ ภารกิจโกศล น.ส.ขวัญใจ เกื้อแม่ง ควบคุมโดย ผศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม รองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันแผนธุรกิจเกษตร จากผลงาน : ชีวภัณฑ์แกรนูลฟู่ย่อยสลายฟางข้าวตราปลวกแดง นายอนุศิษฎ์ ยิ่งยง นายวรัญญู เกศมุหน๊ะ น.ส.เรวดี ปานแดง นายธิติ ธนโสภณพิทักษ์ นายวัชรากร แสงทอง ควบคุมโดย อ.ปริยากร บุญส่ง และ ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา รองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร จากผลงาน : การพัฒนากระถางอินทรีย์จากตะกอนชีวภาพ น.ส.กริณฑา เรือนสุวรรณ น.ส.มนัศรา ศรีสุวรรณ์ ควบคุมโดย ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง และ รองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันสะบัดแส้ ประเภทชาย นายสังข์เพชร เพชรสัง ควบคุมโดย อ.สันติ หมัดหมัน
ที่มา : ข่าวการศึกษาสยามรัฐ