“มข.”ผงาดอันดับ 3 มหา’ลัยไทยผลงานวิจัยคุณภาพระดับโลก          จากการจัดอันดับของ Leiden สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก เป็นอันดับ 3 รองจากมหิดล และจุฬาฯ ขณะเป็นอันดับ 2 รองมหิดล ในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมี 5 สถาบันของไทยที่ติดอันดับ เผยด้วยผลงานคุณภาพ นำไปแก้ปัญหาชุมชน สังคม ภูมิภาค ตอบโจทย์ได้อย่างตรงจุด           ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า  “Leiden” ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยระดับโลก ผ่านการจัดอันดับที่เรียกว่า  “CWTS Leiden Ranking 2019” ซึ่งพิจารณาจากผลงานวิจัยเพียงอย่างเดียว ที่มี impact ที่สุดคือผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารฐานข้อมูล Web of Science หรือที่เคยเรียกกันว่า “ISI” ที่มีแต่ผลงานและวารสารที่มีคุณภาพสูง ซึ่งผู้จัดอันดับคือมหาวิทยาลัยLeiden จาก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้จัดอันดับของมหาวิทยาลัยต่างๆโดยใช้จำนวนผลงานวิจัยจาก ISI หรือ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับ Top 1% 5% 10% 50% ของวารสารที่มีคุณภาพต่างๆ


            ทั้งนี้ เมื่อดูจากผลการจัดอันดับในปี 2019 (ข้อมูลจากผลงานวิจัยย้อนหลัง 4 ปีคือ 2014-2017) และดูจากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับ Top 1% ของวารสาร คือวารสารที่ดีที่สุด 1% แรก ที่มี impact ปรากฎว่าในภาพรวมมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดอันดับทื่ 3 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย รองจากมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น ในขณะที่เมื่อพิจารณาจากการจัดอันดับในกลุ่มสาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Biomedical and health sciences) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยในประเทศไทยมี 5มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามลำดับ


            ศ.ดร.สุรศักดิ์ กล่าวว่า ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผลมาจากการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ที่ปรากฎผลชัดเจนและนำไปสู่การได้รับการจัดอันดับดังกล่าวหลายโครงการ เช่น โครงการพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยมี รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว คณะแพทยศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ เข้าไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัด ภาคเหนือ 8จังหวัด และภาคตะวันออกอีก 1 จังหวัด


            นอกจากนี้ ยังเข้าช่วยเหลือในการคัดกรองผู้ป่วยใน สปป.ลาว, โครงการป้องกันและชะลอโรคไตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี รศ.พญ.ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย คณะแพทยศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ ในการให้ความรู้ที่เกี่ยวกับโรคไตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัด และภาคใต้อีก3จังหวัด และมีศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านสุขภาพที่มีความชำนาญ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน, ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี, ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์, ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส, ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่, ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯภายใต้โครงการตะวันฉาย, ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านเพศสภาวะและสุขภาพสตรี, ศูนย์วิจัยพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ, ศูนย์วิจัยปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้ออื่นๆ และสมรรถนะของมนุษย์


              นอกจากโครงการเหล่านี้ ยังมีอีกหลายโครงการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  นำไปสู่การแก้ปัญหา พัฒนาได้ตรงจุด ตอบโจทย์ของชุมชน สังคม และ ภูมิภาคได้อย่างแท้จริง


               


ที่มา : ข่าวการศึกษาสยามรัฐ