“มข.”จับมือ “MEGA” สถาบันดังออสเตรเลียมุ่งโกอินเตอร์


 


         รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับMacquarie Education Group Australia (MEGA) เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาด้านการศึกษาทั้งกิจกรรมนอกหลักสูตรสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของทั้งสององค์กรโดยใช้ศักยภาพด้านบุคลากรและเครื่องมือร่วมกันพัฒนาด้านวิชาการการ เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานของนักศึกษาและบุคลากร โดยก่อนหน้านี้ทั้งสองสถาบันได้ร่วมมือกันมาระยะหนึ่งแล้ว สำหรับออสเตรเลียถือว่ามีมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับโลกเป็นที่ยอมรับและมีคนไทยไปศึกษาที่นั่นจำนวนมาก โดยMacquarie Education Group Australiaเป็นองค์กรที่มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ เป็นอีกมิติหนึ่งที่จะทำให้ม.ขอนแก่นก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติ 


          รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.กล่าวว่า การร่วมมือกับMacquarie Education Group Australia (MEGA) ประเทศออสเตรเลีย สถาบันที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลียในด้านเปิดสอนภาษาอังกฤษ (English Course) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มุ่งเน้นในด้านนวัตกรรม รวมทั้งการติดต่อโปรแกรมฝึกงานต่างๆในประเทศออสเตรเลีย จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น ได้เสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ เป็นการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาบนเส้นทางวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ และด้านบัญชี เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีไปฝึกงาน หรือการศึกษาต่อต่างประเทศ รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้บุคลากรของคณะ ได้เพิ่มขีดความสามารถมีศักยภาพด้านภาษาเพื่อรองรับการเจริญเติบโตขององค์กร


ที่มา : ข่าวการศึกษาสยามรัฐ