“ประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗”

ข่าว ศธ.360 องศา 26 สิงหาคม 2557

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา อาคารวิทยพัฒนา ชั้น ๘ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันฯ รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ๒๕๕๗ (ไตรมาส ๓) มิติที่ ๔ มิติด้านการกำกับดูแลกิจการ รายงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส ๓ และการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (รอบ ๙ เดือน) และรายงานประจำปี ๒๕๕๖ รวมถึงแผนงบประมาณรายรับรายจ่าย งบเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ ๓) นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องผลการหารือของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การเชิญเข้าร่วมประชุม “Trade development through the harmonization of commercial law” ของ UNCITRAL และรายงานผลการจัดกิจกรรมฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ – มิถุนายน ๒๕๕๗) รวมถึงการประเมินตนเองของคณะกรรมการสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

                                                                                                                                                                                            ปกรณ์/สรุป กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

>