“บัญชีจุฬาฯ”สถาบันแรกไทยผ่านมาตรฐานโลก AACSB

 

       คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการยืนยันการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนด้านธุรกิจอีกวาระจากสถาบันการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับโลกด้านบริหารธุรกิจAACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) จึงทำให้คณะบัญชีฯ เป็นสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากAACSBทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก อย่างต่อเนื่อง
รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่า การได้รับการขยายการรับรองมาตรฐานด้านการศึกษาจากสถาบันรับรองระดับโลกเป็นเสมือนใบเบิกทางที่จะพาคณะไปสู่เป้าหมายสูงสุดของการเป็นGlobal Brandเป็นแบรนด์สถาบันด้านบริหารธุรกิจของโลกและเป้าหมายการติดอันดับท็อปเท็นสถาบันชั้นนำด้านบริหารธุรกิจในเอเชีย อีกทั้งเป็นแรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทำงานภายในคณะอย่างต่อเนื่อง และสร้างแรงกระตุ้นให้บุคลากรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

 

 

       ทั้งนี้ คณะบัญชีฯ จุฬาฯ จะยังคงมุ่งมั่นปรับปรุงระบบการเรียนการสอน พัฒนาศักยภาพอาจารย์ บุคลากร นิสิตเพื่อยกระดับการศึกษาให้ก้าวล้ำ นำกระแสด้านการเรียนบริหารธุรกิจ และบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะ ในการเป็นสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจชั้นนำระดับโลกที่สามารถสรรค์สร้างประสบการณ์เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้เรียนด้วยการนำเสนอภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม (ไม่ใช่แค่องค์ความรู้) พร้อมจิตวิญญาณเพื่อสังคม
นอกจากได้รับการขยายการรับรองจากสถาบันAACSB สถาบันชื่อดังของโลกที่ให้การรับรองมาตรฐานการศึกษาของสหรัฐฯแล้ว คณะบัญชีฯ จุฬาฯ ก่อนหน้านี้ก็ยังได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรทั้งคณะจากEQUIS (The European Quality Improvement System) ของสถาบันEFMD (European Foundation for Management Development) ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงที่สุดในฝั่งยุโรป ทั้งนี้ AACSB ให้ความสำคัญด้านทิศทางและยุทธศาสตร์ของสถาบัน คุณสมบัติของอาจารย์และนิสิต คุณภาพในการบริหารงานภายในและบุคลากรสายสนับสนุน กระบวนการเรียนการสอน การผลิตผลงานวิชาการ การบริหารด้านการเงิน ความสัมพันธ์กับเครือข่ายธุรกิจและศิษย์เก่า ส่วนEQUISมุ่งเน้นด้านปรัชญาธรรมาภิบาล การวิจัยและพัฒนา การสนับสนุนอุทิศตนต่อชุมชน ความเป็นนานาชาติ

       ทั้งนี้ น้อยกว่าร้อยละ1ของสถาบันการศึกษาบริหารธุรกิจทั่วโลกที่ได้รับการรับรองจากทั้ง2สถาบัน จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคณะบัญชีฯ จุฬาฯ มีคุณภาพมาตรฐานสูงทัดเทียมมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก นอกจากนี้ การมีคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงจากมหาวิทยาลัยชื่อดังของโลกจำนวนมาก รางวัลชนะเลิศจากการประกวดแข่งขันด้านการศึกษาทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติของนิสิตคณะฯ ตลอดจนรางวัลชนะเลิศผลงานวิจัยด้านการศึกษาของอาจารย์คณะฯ การมีสัดส่วนนิสิตแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศสูงในหลักสูตรนานาชาติ และนิสิตที่จบไปสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก ตอกย้ำคุณภาพการสอนที่มีประสิทธิภาพ และความสำเร็จด้านการเป็นนานาชาติเป็นอย่างดี
 

 

 

ที่มา : สยามรัฐ