“ทำดีตามพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ”

ข่าว ศธ.360 องศา 02 พฤษภาคม 2560

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมร่วมกับ นายธาดา เศวตศิลา  ประชุมอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) เพื่อหารือความร่วมมือการดำเนินโครงการ“ทำดีตามพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ” วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อร่วมสำนึก และน้อมนำแนวทางการทรงงานไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยดำเนินการค้นหา ยกย่อง เชิดชูบุคคล 70 บุคคลต้นแบบ ที่น้อมนำหลักคุณธรรมคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ไปใช้ในการทำงาน และดำเนินชีวิตจนเกิดผลดีแก่ตนเอง ครอบครัว จนเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมตั้งปณิธานความดีที่ตัวเองตั้งใจทำ 1 คน 1 ความดี รวม 9 ล้านความดี ทั่วประเทศ

อิชยา/สรุป,ธเนศ/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.