‘ศรีสองรักษ์วิทยา’ จ.เลย กวาดทุกประเภท เข้าชิงรางวัลชาติ “วัฒนคุณาธร”

  


         


          ทั้งเด็กและเยาวชน-บุคคล-นิติบุคคล เป็นตัวแทนจ.เลย ที่ถ่ายทอด-ส่งเสริมวัฒนธรรมดีเด่น ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงโล่รางวัลระดับชาติของก.วัฒนธรรม


          ตามที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กหรือเยาวชน บุคคลและนิติบุคคล หรือคณะบุคคล ที่ส่งเสริมสนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรม ในการดำเนินงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทเด็กหรือเยาวชน จังหวัดละไม่เกิน 2 คน ประเภทบุคคล จังหวัดละไม่เกิน 2 คน และประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล จังหวัดละไม่เกิน 2 คน เพื่อเสนอชื่อเข้ารับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” ประจำปี 2562 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม


         ปรากฏว่าโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อ.ด่านซ้าย จ.เลย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ได้รับคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเลย เพื่อเสนอชื่อเข้ารับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” ประจำปี 2562 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ทั้ง 3 ประเภท คือ น.ส.ภัทรธิราภรณ์ เสนานุช นักเรียนชั้น ม.6 ในประเภทเด็กหรือเยาวชน นายจิตติศักดิ์ นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ในประเภทบุคคล และโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ในประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล


ที่มา : ข่าวการศึกษาสยามรัฐ