‘มงฟอร์ตฯ-อัตตัรกียะห์ฯ’ คว้าแชมป์ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทย์ฮาลาล จุฬาฯ

          ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี แจ้งว่า ในการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อพัฒนาภูมิปัญญาอิสลาม ด้วยนวัตกรรม สู่ความเป็นเลิศ เนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เพื่อสร้างเวทีในการพัฒนาคนเพื่อการสร้างนวัตกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล ยกระดับคนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคกลางและภาคเหนือของประเทศ นำพาประเทศไทยสู่ Thailand Halal 4.0 ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ พัฒนาภูมิปัญญาอิสลาม ด้วยนวัตกรรม สู่ความเป็นเลิศ แบ่งการประกวดออกเป็น 3 สาขา ประกอบด้วย สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาสิ่งประดิษฐ์ และสาขามัลติมีเดีย โดยมีโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกระดับภาค 14 โครงงาน สำหรับสาขาวิทยาศาสตร์ ผู้ชนะระดับประเทศ ได้แก่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ในโครงงานที่ชื่อว่า ศึกษาศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากต้นบอนเพื่อนําไปใช้ในอุตสาหกรรมฮาลาล รางวัลชนะเลิศสาขาสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จ.นราธิวาส ในโครงงานที่ชื่อว่า กรรไกรตัดเล็บสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกและรางวัลชนะเลิศในสาขามัลติมีเดีย ได้แก่ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จ.นราธิวาส โครงงานที่ชื่อว่า “มรดกผู้จากลา” ซึ่งเป็นแอพพลิเคชันจัดการมรดกของผู้เสียชีวิตตามหลักการอิสลาม

ที่มา : https://www.matichon.co.th/news/654035