โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี รับเรื่องราวร้องทุกข์ ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

 

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2499

ประวัติการศึกษา

- ประถมศึกษา (รุ่นที่ 10) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- โรงเรียนเตรียมทหารคิงส์ ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาตรีและปริญญาโท ทางวิทยาศาสตร์ จาก Brigham Young University สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ไทย-ญี่ปุ่น ณ Sophia University ประเทศญี่ปุ่น
- หลักสูตรปกครองชั้นสูง จากวิทยาลัยมหาดไทย
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่น 2550

ประวัติการทำงาน

- อาจารย์ สังกัดส่วนการศึกษา กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ชั้นยศร้อยเอก
- รับราชการ สังกัดกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- พ.ศ. 2541 ผู้อำนวยการส่วนนโยบายการเมืองการปกครองและการบริหารสำนักนโยบายและแผน

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 รัฐมนตรีและผู้บริหารฝ่ายการเมือง

 

 

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พลโท โกศล ประทุมชาติ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)
นางรัตนา ศรีเหรัญ
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)
นายไพโรจน์ อนุรัตน์
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ
(หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)
ว่าที่ร้อยตรี ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ

(หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)
.

Bookmark and Share

- พ.ศ. 2542 หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
- พ.ศ. 2546 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
- พ.ศ. 2547 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
- พ.ศ. 2550 รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาความมั่นคง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- พ.ศ. 2552 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
- พ.ศ. 2553 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
- พ.ศ. 2555 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
- พ.ศ. 2557 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
- 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รางวัลที่ได้รับ

- ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2532
- ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2549 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- ศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ประจำปี พ.ศ. 2549
- คนดี ศรีสยาม ประจำปี พ.ศ. 2549 จากสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ
- ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี พ.ศ.2549
- พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2550
- รางวัลกิติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2552-2553
-
ได้รับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- ครุฑทองคำ ผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี
พ.ศ. 2553-2554 ของสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
- รางวัลเกียรติยศโล่เชิดชูเกียรติ “ยกย่องให้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี พ.ศ. 2555” ของสำนักงาน ป.ป.ช.
- ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
“ข้าราชการผู้สร้างชื่อเสียงให้กับกระทรวงมหาดไทย” ประจำปี พ.ศ. 2559

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ. 2555 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
พ.ศ. 2550 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
พ.ศ. 2529 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นตติยานุจุลจอมเกล้า (ต.อ.จ.) สืบราชสกุลในพลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ


สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
Office of the Minister, Ministry of Education

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
   บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   AmazingCounters.com
 


  
สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net