โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

การศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

จังหวัดเชียงราย - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษาฯ ประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย (28 มิถุนายน)

พัฒนาช่างปิโตรเคมี

MoU โครงการพัฒนาช่างเทคนิค
วิศวกรรมเคมี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
(V-ChEPC) (27 มิถุนายน)

ราชกิจจาฯ ที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง
ศาสตราจารย์, นายกสภาและ กก.
สภา ม.มหิดล และ กก.สภา
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
(27 มิถุนายน)

กกต.-ศธ.ประชุมชี้แจง

กกต.-ศธ.ร่วมมือโครงการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญ (27 มิถุนายน)

ครูตู้สัญจร จ.เชียงใหม่

พิธีเปิด "ครูตู้สัญจร" เฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย
ราชสมบัติครบรอบ 70 ปี ที่เชียงใหม่
(24 มิถุนายน)

เยือนติมอร์ เลสเต

มว.ศธ.ในฐานะประธานสภาซีเมค
เดินทางไปเยือนติมอร์ เลสเต
(23 มิถุนายน)

   

 

Like us on Facebook Follow us on Twitter

รัฐบาลไทย

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของรัฐมนตรี

 

 
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ