โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ แต่งตั้งผู้ตรวจราชการ ศธ. นายกสภา และกรรมการสภามหาวิทยาลัย

หลักสูตร Les Roches

ศธ.ลงนามร่วมมือจัดการศึกษากับ
Les Roches Global Hospitality
Education

มาตรฐานทางจริยธรรม

ราชกิจจานุเบกษา 16 เมษายน 2562
เผยแพร่พระราชบัญญัติ มาตรฐาน
ทางจริยธรรม พ.ศ.2562

แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ กพฐ.

ครม.อนุมัติแต่งตั้ง "กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ"
ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แทนตำแหน่งว่าง จำนวน 3 คน/รูป

แต่งตั้งผู้บริหาร ศธ.

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง
ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ
จำนวน 3 ราย

 
   
 

 

 


รัฐบาลไทย

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของรัฐมนตรี

 

 

S O C I A L
M E D I A

Follow us on Twitter 

 
 
 
 

ข่าวนโยบาย รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855 2018 1,795,393
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ