โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี แนะนำ สร. รับเรื่องราวร้องทุกข์ สร.สาร

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รัฐบาลไทย

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของรัฐมนตรี

ภารกิจรัฐมนตรีในต่างจังหวัด

 

นโยบายเกี่ยวกับ 5 องค์กรหลัก

นโยบายล่าสุดของรัฐมนตรีในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ สป.

นโยบายล่าสุดของรัฐมนตรีเกี่ยวกับ สกอ.

นโยบายล่าสุดของรัฐมนตรีเกี่ยวกับ สพฐ.

นโยบายล่าสุดของรัฐมนตรีเกี่ยวกับ สกศ.

นโยบายล่าสุดของรัฐมนตรีเกี่ยวกับ สอศ.

Bookmark and Share

 

ผลประชุม ก.ค.ศ.

ศึกษาธิการ - ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 10/2555 (29 กันยายน)

.

 
Follow us on Twitter

RSS Feed "ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี"

ผลประชุมบอร์ด สช.

สรุปการประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ครั้งที่ 4/2555 (27 กันยายน)

ผลประชุม ก.พ.อ.

ผลการประชุมคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา ครั้งที่ 7/2555
(26 กันยายน)

ประชุมสภาการศึกษา

รมว.ศธ.เป็นประธานการ
ประชุมสภาการศึกษา
(25 กันยายน)

ส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน

รมว.ศธ.เผย 7 โรงเรียน
นำร่องในการจัดการศึกษา
"ส้วมสุขสันต์" (25 กันยายน)

 
 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel 02 280 0309, 02 281 7859 Fax 02 282 5765

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2012 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ. ชินวรณ์ บุณยเกียรติ, นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์, ไชยยศ จิรเมธากร, ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ