.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 203/2562
งานชุมนุม "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" ภาคตะวันออก ที่ชลบุรี


กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 จัดงานชุมนุม “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคตะวันออก) ที่ชลบุรี โดยนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุม มีลูกเสือ-เนตรนารี ภาคตะวันออก 8 จังหวัด รวมถึงลูกเสือ-เนตรนารี จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เข้าร่วม 6,810 คน

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายวชิราวุธ จ.ชลบุรี, นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุม “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคตะวันออก) เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก น้อมนำพระราโชบายสู่การปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมลูกเสือ โดยมี Mr. Joao Zacaras Freitas Soares รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต, นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, นายชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออก, เรือโทศตวรรณ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และลูกเสือ-เนตรนารี ภาคตะวันออก 8 จังหวัด รวมทั้งลูกเสือ-เนตรนารี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เข้าร่วมงานชุมนุม

นายประเสริฐ บุญเรือง กล่าวว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ได้มีคุณูปการต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันสูงสุดของชาติ เป็นศูนย์รวมแห่งความจงรักภักดี เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติให้มีความรู้ รัก สามัคคี

การจัดงานชุมนุมลูกเสือในครั้งนี้ จึงมีความมุ่งหมายสำคัญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และน้อมนำพระราโชบายสู่การปฏิบัติโดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพรักและเทิดทูนอย่างสูงสุด

การจัดงานชุมนุม “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ในช่วงระยะเวลา 5 วัน นอกจากจะมีลูกเสือ-เนตรนารีของประเทศไทยแล้ว ยังมีลูกเสือ-เนตรนารี จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เข้าร่วมงานชุมนุมด้วย นับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีของเพื่อนบ้าน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างกัน ได้เชื่อมความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนได้มีโอกาสแสดงออกถึงไมตรีจิตของคนไทย จึงขอให้แสดงออกถึงความเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีน้ำใจ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แสดงออกให้ประเทศเพื่อนบ้านได้เห็นว่าคนไทยมีความจริงใจ และมีความพร้อมที่จะพัฒนาความก้าวหน้าเข้มแข็งไปด้วยกัน

Mr. Joao Zacaras Freitas Soares กล่าวว่า นับเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือในต่างประเทศ และจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีวันลืมเลือนสำหรับติมอร์-เลสเต กิจการลูกเสือกำลังเจริญเติบโตและพัฒนาขึ้นไปเรื่อย ๆ มีสมาคมลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งถือเป็นหลักของคณะลูกเสือต่าง ๆ ในประเทศ แต่ติมอร์-เลสเตยังไม่มีประสบการณ์ในการจัดงานชุมนุมลูกเสือมากเพียงพอ ดังนั้นในการเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือในประเทศไทยครั้งนี้ จึงเป็นทั้งประสบการณ์ที่ดีและแรงบันดาลใจในการพัฒนากิจการลูกเสือของติมอร์-เลสเตต่อไป เพราะการจัดงานชุมนุมลูกเสือจะนำเรามาอยู่ร่วมกัน ทำให้เราได้เข้าใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น เพราะเยาวชนคืออนาคตของพวกเรา

นายชอุ่ม กรไกร ผู้บังคับการค่ายงานชุมนุมลูกเสือภาคตะวันออก กล่าวว่า งานชุมนุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายวชิราวุธ จ.ชลบุรี มีลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือในพื้นที่ภาคตะวันออก จำนวน 8 จังหวัด รวมถึงลูกเสือ-เนตรนารี จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต จำนวนทั้งสิ้น 6,810 คน

โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ ดังนี้ 1) เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติผ่านกิจกรรมลูกเสือ 2) เพื่อให้ลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และวัฒนธรรม สร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 3) เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต และเสริมสร้างจิตอาสาและการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 4) เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจการลูกเสือให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

Written by อานนท์ วิชานนท์
Photo Credit
กิตติกร แซ่หมู่
Rewriter/
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค

   
  202 งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาทำความดีฯ ภาคกลาง ที่ประจวบคีรีขันธ์
  200 งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาทำความดีฯ ภาคเหนือ ที่เชียงใหม่
  114 ประกาศสถานที่จัดตั้ง ศธภ.
  086 ศธ.สร้างความเข้มแข็งทุกพื้นที่ ขับเคลื่อนแผนบูรณาการศึกษา6ภาค
  052 การจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคของ ศธ.
  022 ประชุมขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาภาคเหนือ ที่เชียงใหม่
  479 ผลประชุม คกก.ขับเคลื่อนฯ ศธ.ในภูมิภาค
  473 ประชุมสัมมนาการบริหารการศึกษาส่วนภูมิภาค
  460 ศธ.ประชุมแผนพัฒนาภาค และแผนปฏิบัติการภาค (2)
  455 ศธ.ประชุมแผนพัฒนาภาค และแผนปฏิบัติการภาค
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ