.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 200/2562
งานชุมนุม “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ภาคเหนือ ที่เชียงใหม่


กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ จัดงานชุมนุม “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคเหนือ) เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมลูกเสือ โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุม มีลูกเสือ-เนตรนารี ภาคเหนือ 17 จังหวัด รวมถึงลูกเสือจากเมียนมา ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย เข้าร่วม 6,810 คน

วันนี้ (1 มิถุนายน 2562) ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี, พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคเหนือ) โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ, นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน., นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และลูกเสือ-เนตรนารี ภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัด รวมทั้งลูกเสือในกลุ่มอาเซียน เข้าร่วมงานชุมนุม

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันสูงสุดของชาติ เป็นศูนย์รวมแห่งความจงรักภักดี เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทย ให้มีความรู้ รัก สามัคคี

การจัดงานชุมนุมลูกเสือในครั้งนี้ จึงมีความมุ่งหมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และน้อมนำพระบรมราโชบายไปสู่การปฏิบัติโดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพรักและเทิดทูนอย่างสูงสุดของประชาชนชาวไทย

ลูกเสือเป็นกระบวนการทางการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน ที่สร้างบุคลิกภาพ และพัฒนาการทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อให้เป็นพลเมืองดีของประเทศ โดยใช้วิธีการของลูกเสือที่ยึดมั่นในกฎและคำปฏิญาณ การเรียนรู้โดยการกระทำ เน้นการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง การใช้ระบบหมู่ และความก้าวหน้าของบุคคล

ดังนั้น ลูกเสือจึงถือเป็นกิจกรรมด้านการศึกษาที่มีเกียรติและเป็นที่ยอมรับในสังคมโลก หากเด็กและเยาวชนได้ผ่านกระบวนการลูกเสือแล้ว จะเป็นคนที่มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีกฎเกณฑ์ และยินดีช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ ซึ่งจะเห็นประจักษ์ชัดดังคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติอย่างมีเกียรติ

เด็กและเยาวชนไทยที่ผ่านกระบวนการลูกเสือ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว เชื่อมั่นได้ว่าเด็กและเยาวชนจะเติบโตมาเป็นพลเมืองไทยที่เป็นผู้รู้รับผิดชอบต่อชาติ จะไม่ยินยอมให้ผู้ใดหรือกลุ่มใดทำร้ายประเทศ ทั้งการกล่าววาจาให้ร้ายต่อประเทศชาติ การกระทำการที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศ เพราะลูกเสือจะช่วยสอดส่องดูแลปกป้องประเทศไม่ให้เกิดภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติในทุกรูปแบบ กอปรกับประเทศไทยซึ่งอยู่ในระบอบการปกครองของสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งพระองค์ยังทรงเป็นพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติด้วย ดังนั้น การแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงเป็นหน้าที่อันสำคัญของลูกเสือทุกคน

ทั้งนี้ หลักสำคัญประการหนึ่งของลูกเสือ คือ การทำหน้าที่ด้านการช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยการปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน โดยสอนให้ลูกเสือตระหนักว่างานเป็นสิ่งที่มีเกียรติ และเป็นเครื่องวัดคุณค่าของคน ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้กำกับลูกเสือ ควรให้ลูกเสือได้บำเพ็ญประโยชน์ โดยเริ่มจากเรื่องที่ใกล้ตัวก่อน เช่น ที่บ้าน ควรส่งเสริมให้เด็กทำงานในบ้าน ช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือบำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว

พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวด้วยว่า การจัดกิจกรรม “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ในช่วงเวลา 5 วัน โดยเฉพาะการที่มีพี่น้องลูกเสือในกลุ่มอาเซียนได้เข้ามาร่วมกิจกรรมใช้ชีวิตร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม จึงขอให้มุ่งประโยชน์ที่จะเกิดต่อเด็กและเยาวชนของชาติ ได้รับโอกาส ประสบการณ์และทักษะที่สำคัญยิ่งครั้งหนึ่งในชีวิต อันจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงของชาติบ้านเมืองสืบไป

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า งานชุมนุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2562 ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ-เนตรนารี ภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัด รวมถึงลูกเสือในกลุ่มอาเซียนจากประเทศเมียนมา เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และมาเลเซีย จำนวนทั้งสิ้น 6,810 คน

โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ ได้แก่ 1) เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ โดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ 2) เพื่อให้ลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และวัฒนธรรม สร้างสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 3) เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต และเสริมสร้างจิตสาธารณะในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 4) เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมลูกเสือให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

รวมอัลบั้มภาพ: Facebook

Written by อิชยา กัปปา
Photo Credit
 ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า

Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค

   
  114 ประกาศสถานที่จัดตั้ง ศธภ.
  086 ศธ.สร้างความเข้มแข็งทุกพื้นที่ ขับเคลื่อนแผนบูรณาการศึกษา6ภาค
  052 การจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคของ ศธ.
  022 ประชุมขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาภาคเหนือ ที่เชียงใหม่
  479 ผลประชุม คกก.ขับเคลื่อนฯ ศธ.ในภูมิภาค
  473 ประชุมสัมมนาการบริหารการศึกษาส่วนภูมิภาค
  460 ศธ.ประชุมแผนพัฒนาภาค และแผนปฏิบัติการภาค (2)
  455 ศธ.ประชุมแผนพัฒนาภาค และแผนปฏิบัติการภาค
  433 เผยแพร่บทความ "ศธ.ชูธงบูรณาการศึกษาระดับภาค 6 ภาค"
  417 ประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ