.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 182/2562
จัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ "SEAMEO STEM-ED และ SEAMEO SEPS"


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความตกลงในการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคฯ ของซีมีโอแห่งใหม่ที่ประเทศไทย คือ "ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO SEPS)" และ "ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO STEM-ED)" เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

ในพิธีลงนามครั้งนี้มีผู้บริหารเข้าร่วม อาทิ Dr. Ethel Agnes Pascua-Valenzuela ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ เป็นผู้ลงนามฝ่ายซีมีโอ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา, นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีความร่วมมือด้านต่าง ๆ กับสำนักงานเลขาธิการซีมีโอมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงนามบันทึกความตกลงในการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO SEPS) และศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO STEM-ED) ที่ประเทศไทยในครั้งนี้ ซึ่งได้มีการคัดเลือกผู้อำนวยการศูนย์ฯ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานต่าง ๆ ของศูนย์ฯ ทั้งสองแล้ว

Dr. Ethel Agnes Pascua-Valenzuela กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมพิธีลงนามบันทึกความตกลงในครั้งนี้ เพื่อจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคฯ ของซีมีโอแห่งใหม่ทั้งสองศูนย์ สืบเนื่องจากการที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทำให้เกิดความท้าทายมากมาย ในขณะเดียวกันก็เกิดการสร้างโอกาสให้กับคนในภูมิภาคอย่างมากเช่นกัน ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคฯ ที่สำคัญทั้งสองศูนย์นี้ จะช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์ SEAMEO SEPS ที่ได้มีการแบ่งปันแนวคิดและหลักการของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคด้วย ทั้งนี้ คาดว่าศูนย์ระดับภูมิภาคฯ ทั้งสองแห่งจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างการพัฒนาในภูมิภาค โดยได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมซึ่งกันและกันทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก

1) ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for Sufficiency Economy Philosophy for Sustainability) หรือศูนย์ SEAMEO SEPS จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ คือ

   1) เพื่อเป็นศูนย์ระดับภูมิภาคที่เป็นเลิศด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   2) เพื่อเป็นศูนย์ที่เป็นคลังความรู้และศูนย์กลางด้านข้อมูลในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   3) เพื่อเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาว่าด้วยเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   4) เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการและการประยุกต์ใช้เกิดประโยชน์ในบริบทของประเทศในภูมิภาค
   5) เพื่อเป็นศูนย์ประสานและดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
   6) เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระดับภูมิภาค และต่อยอดขยายผลสู่ระดับสากล

บทบาทของศูนย์ SEAMEO SEPS เน้นการเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ การส่งเสริม ประสานและบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงพัฒนาบุคลากรของภูมิภาคด้านวิธีคิดและแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงที่เหมาะสมกับบริบทของตน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านวิชาการและความรู้ความสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศสมาชิก เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างภูมิภาค และขับเคลื่อนนโยบายความร่วมมือด้านการศึกษาในแต่ละด้านของภูมิภาคให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

2) ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for STEM Education) หรือศูนย์ SEAMEO STEM-ED จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรของภูมิภาคด้านสะเต็มศึกษาสำหรับใช้ในการพัฒนาประเทศสมาชิก รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่แน่นแฟ้นด้านสะเต็มศึกษาทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้เน้นบทบาทการดำเนินการของศูนย์ SEAMEO STEM-ED ให้เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล องค์ความรู้และบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งให้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและผลประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวเป็นระยะ ๆ ด้วย

บทบาทของศูนย์ SEAMEO STEM-ED ทำหน้าที่พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งในด้านสะเต็มศึกษา เป็นศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ระดับภูมิภาคด้วยงานวิจัยเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาที่มีคุณภาพทั้งในประเทศไทยและในประเทศสมาชิกซีมีโอ ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเรื่องการส่งเสริมสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรให้มีคุณภาพ สามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้เชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริง อีกทั้งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของประเทศในการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในภูมิภาคต่อไป

Written by ปารัชญ์ ไชยเวช, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี, กิตติกร แซ่หมู่
Rewriter นวรัตน์​ ราม​สูต
Graphic/
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  128 หารือกับ ออท.เยอรมนี
  105 หารือกับผู้เชี่ยวชาญการเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ สหรัฐฯ
  096 หารือความร่วมมือไทย-อินเดีย
  094 หารือกับ Indiana University
  012 หารือกับ ออท.ปากีสถาน
  464 หารือกับ AUT นิวซีแลนด์
  441 ประชุมคณะทำงานร่วม ไทย-โมร็อกโก ครั้งที่ 1
  430 หารือความร่วมมือกับไอร์แลนด์
  373 หารือกับเอกอัครราชทูตสิงคโปร์
  370 หารือกับ Tata Trusts ที่อินเดีย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ