.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 178/2562
ศปบ.จชต.มอบแบบเรียนหลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ ให้แก่สถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่ชายแดนใต้


วันนี้ (2 พฤษภาคม 2562) นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการนำหลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ.2561 ใช้ในสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) พล.ต.สมพล ปานกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการการศึกษา โต๊ะครู ครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ สมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากรของ ศปบ.จชต. เข้าร่วมจำนวน 335 คน

นายอดินันท์ ปากบารา กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้หลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พุทธศักราช 2561/ฮิจเราะฮฺศักราช 1439 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พร้อมกับให้ผู้เรียนได้รับวุฒิบัตรเมื่อสำเร็จการศึกษาและสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนเพื่อสนองความต้องการของโต๊ะครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถาบันศึกษาปอเนาะที่เหมาะสมกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบัน

สำหรับการจัดกิจกรรมอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการนำหลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พุทธศักราช 2561/ฮิจเราะฮฺศักราช 1439 ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะ เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในการใช้หลักสูตรเดียวกันในสถาบันศึกษาปอเนาะทุกแห่ง และเพื่อให้หน่วยงานการศึกษา สามารถนิเทศ กำกับ ติดตาม และดูแลการนำหลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะฯ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะอย่างเป็นระบบ โดยารจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีการบรรยายและอภิปรายเรื่องแนวทางการนำหลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ. 2561 ที่ใช้ในสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้

นอกจากนี้ ศปบ.จชต. ยังได้มอบแบบเรียนหลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ.2561 ที่พร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ จำนวน 135 แห่ง และมอบเอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ.2561 ให้แก่สถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 487 แห่ง

Written by ประชาสัมพันธ์ ศปบ.จชต.
Photo Credit
ประชาสัมพันธ์ ศปบ.จชต.
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   
  177 มหกรรมวิชาการและวิชาชีพ 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้ ที่ปัตตานี
  164 ศปบ.จชต.จัดค่ายผู้นำเสริมสร้าง ปชต.และสังคมพหุวัฒนธรรม
  112 การแข่งขันฟุตบอลแชมป์ชนแชมป์ 2019 ที่สงขลา
  083 การเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมฯ ใน จชต.
  080 MOE CUP ครั้งที่ 2
  035 บรรยายยุทธศาสตร์พระราชทานฯ ที่นราธิวาส
  033 ประชุมบุคลากร ศปบ.จชต.
  028 ประชุม คกก.ขับเคลื่อนแผนบูรณาการการศึกษา จชต.
  504 ประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมฯ ตามกลไกประชารัฐ 8/61 ที่ปัตตานี
  495 5K Dream run วิ่งสานฝันการศึกษา สู่ชายแดนใต้ ที่สงขลา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ