.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 177/2562
ศปบ.จชต.จัด
งานมหกรรมวิชาการและวิชาชีพ "4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้"


พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ​กระทรวง​ยุติธรรม​ เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562​"4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้" เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม​ 2562 ณ วิทยาลัย​เทคนิคปัตตานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดปัตตานี

ในการนี้ มีคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับและเข้าร่วมงานมหกรรมในครั้งนี้ อาทิ พล.อ.สุรเชษฐ์​ ชัย​วงศ์​ รัฐมนตรีช่วยว่าการ​กระทรวงศึกษาธิการและหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้, พล.อ.สุทัศน์​ กาญจนา​นนท์​กุล​ ที่ปรึกษา​รัฐมนตรีช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ, นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี, นายการุณ สกุลประดิษฐ์​ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นาย​บุญ​รักษ์​ ยอดเพชร​ เลขาธิการคณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน, นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา, นายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการ​การอาชีวศึกษา, นายชลำ อรรถธรรม​ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, นายศรีชัย พรประชาธรรม​ เลขาธิการสำนักงาน​ส่งเสริม​การศึกษา​นอกระบบและการศึกษา​ตามอัธยาศัย, นายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ตลอดจนผู้บริหารการศึกษา คณาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร และรางวัลทุกชนิดในครั้งนี้ สิ่งที่นักเรียนทุกคนได้รับในครั้งนี้ เป็นผลงานอันประจักษ์ที่เกิดจากความพยายาม ความขยัน​หมั่นเพียร ความตั้งใจ และความมุมานะในการศึกษาเล่าเรียนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ซึ่งนอกจากความสำเร็จของนักเรียนแล้ว ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู และผู้ปกครอง ที่มีส่วนร่วมสำคัญในการสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ บรรลุเป้าหมายที่ทางรัฐบาลได้กำหนดไว้

ความรู้ความสามารถที่ทุกคนได้รับจากการจัดการศึกษานั้น  เป็นภาพสะท้อนความพยายามและความเอาใจใส่ของหน่วยงานทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ ทั้งหมดนั้นแสดงให้เห็นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง

ในฐานะของรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลงานด้านการศึกษา ขอย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย กองพลทหารราบที่ 15 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ในครั้งนั้นหน่วยงานนี้ยังเป็นเพียงหน่วยงานเฉพาะกิจของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยล้วนมาจากการขอตัวช่วยราชการหรือการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่ง จนมาถึงวันนี้มีความยินดีที่ได้รับทราบและเห็นความเจริญก้าวหน้าของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยลำดับ ซึ่งในปัจจุบันถือว่าเป็นหน่วยงานทางการศึกษา ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ที่ให้ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานงานและบูรณาการการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงานในทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และมาตรการ ในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นและพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ตลอดระยะเวลาเกือบ 5 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลโดยการนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และมีการปฏิรูปประเทศในหลาย ด้าน ซึ่งงานด้านการศึกษาก็เป็นงานสำคัญด้านหนึ่ง โดยการศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 นั้น รัฐบาลได้มุ่งเน้นให้เยาวชนได้พัฒนาตนเองสู่การมีอาชีพและมีงานทำตามความถนัดและความต้องการของตนเองโดยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน อย่างไรก็ตาม ในการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพจนส่งผลให้ชุมชนและประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนนั้น ต้องอาศัยกลไกที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกระดับตามกลไกประชารัฐ

ทั้งนี้ จากการรายงานและการติดตามกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและการบริหารงานด้านการศึกษาในระดับประเทศจนถึงระดับพื้นที่ พบว่าการศึกษาไทยนั้นถือได้ว่ามีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและตอบสนองต่อความต้องการของประเทศมากยิ่งขึ้น โดยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี, แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี, การขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน) รวมทั้งแผนการพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัดรองรับอย่างเป็นระบบ

สำหรับการพัฒนาการศึกษาที่ตอบสนองต่อบริบทในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปรากฏผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์อย่างมากมาย อาทิ โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้, โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้, โครงการยกระดับการใช้ภาษาไทย,โครงการในการแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษากลับเข้าสู่ระบบการศึกษาของ กศน.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้รับการชื่นชมจากองค์การยูเนสโก (UNESCO), โครงการ 1 ครูอาสา กศน. ต่อสถานศึกษาปอเนาะ, ชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน, หลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น, การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา, การจัดการอาชีวศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทำ เป็นต้น

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ขอให้ทุกภาคส่วนได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้านคือ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม 3) มีงานทำ-มีอาชีพ 4) เป็นพลเมืองดี ซึ่งพระบรมราโชบายทั้งหมดนี้ ไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินกว่าครูจะทำและสั่งสอนศิษย์ให้ทำได้ หากครูตั้งใจสร้างศิษย์ให้ได้ผลตามพระบรมราโชบายทั้ง 4 ข้อนี้ ก็จะทำให้ชาติบ้านเมืองเจริญ ไม่มีคนที่นิ่งดูดายปล่อยให้เกิดความไม่ดีงามในบ้านเมือง

ที่สำคัญประการหนึ่งคือ การรู้จักแยกแยะสิ่งที่ถูกที่ผิด สิ่งที่ดีที่ชั่ว และเลือกรับเลือกทำแต่ทางที่ถูกที่ดี เด็กไทยควรรู้จักใช้วิจารณญาณของตน ไม่ตามค่านิยมตามกระแสของสังคมโดยไร้สติ อีกประการหนึ่งที่ควรน้อมนำมาใส่เกล้าฯ คือ พระบรมราโชบายที่ว่า เห็นอะไรที่ควรทำเพื่อบ้านเมืองก็ต้องทำ คนไทยเห็นอะไรที่ควรทำเพื่อบ้านเมืองก็ต้องลงมือทำ ไม่ปล่อยให้ผ่านไปด้วยความคิดที่ว่า “ธุระไม่ใช่”

และในเวลาอันใกล้นี้ จะถึงช่วงเวลาสำคัญของพี่น้องชาวไทย คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่รัฐบาลและหน่วยงานราชการจัดขึ้น หรือการประดับตราสัญลักษณ์ และการแต่งกายด้วยชุดสีเหลืองเพื่อถวายความจงรักภักดี

สุดท้ายนี้ ขออวยพรให้การจัดงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ขอให้คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน

พล.อ.สุรเชษฐ์​ ช​ั​ยวงศ์ กล่าวเพิ่มเติมถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า เป็นผลมาจากการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน ตลอดจนพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเน้นการทำงานอย่างบูรณาการของทุกหน่วยงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนมาโดยลำดับ การจัดงานครั้งนี้จึงเป็นการนำเสนอความก้าวหน้าการทำงานตลอดห้วงเวลากว่า 4 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจร่วมกัน

นายวาทิต มีสนุ่น กล่าวถึงรายละเอียดการจัดงานในครั้งนี้ว่า กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยได้มอบหมายให้ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ดำเนินการประสานให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง และแสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

ศปบ.จชต. จึงจัดงาน มหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ “4 ปีการศึกษา  พัฒนาชายแดนใต้” ระหว่างวันที่ 30 เมษายน-1 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แสดงออกตามความสามารถและความถนัดอย่างเหมาะสม โดยมีกิจกรรมการแข่งขันเสริมหลักสูตร จำนวน 23 กิจกรรม และกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน จำนวน 5 กิจกรรม และการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวาระพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ซึ่งประกอบด้วยพระราชประวัติ พระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระราชดำรัสที่พระราชทานแก่พสกนิกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ "4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้" โดยมี ศปบ.จชต. ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานหลักด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา​ขั้นพื้นฐาน, สำนักงาน​คณะกรรมการ​การอาชีวศึกษา, สำนักงาน​คณะกรรมการ​การอุดมศึกษา, สำนักงาน​คณะกรรมการ​ส่งเสริม​การศึกษา​เอกชน และสำนักงานส่งเสริม​การศึกษา​นอกระบบและการศึกษา​ตามอัธยาศัย

ภายหลังพิธีเปิด รองนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ​และเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงสุดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน 2 วิชา สำหรับผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) จำนวน 3 คน, นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน 2 วิชา และนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาสูงสุด จำนวน 3 คน สำหรับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET)​และนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) สูงสุดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1 คน รวมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการความก้าวหน้าการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน

Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี, ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า (VDO)
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   
  164 ศปบ.จชต.จัดค่ายผู้นำเสริมสร้าง ปชต.และสังคมพหุวัฒนธรรม
  112 การแข่งขันฟุตบอลแชมป์ชนแชมป์ 2019 ที่สงขลา
  083 การเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมฯ ใน จชต.
  080 MOE CUP ครั้งที่ 2
  035 บรรยายยุทธศาสตร์พระราชทานฯ ที่นราธิวาส
  033 ประชุมบุคลากร ศปบ.จชต.
  028 ประชุม คกก.ขับเคลื่อนแผนบูรณาการการศึกษา จชต.
  504 ประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมฯ ตามกลไกประชารัฐ 8/61 ที่ปัตตานี
  495 5K Dream run วิ่งสานฝันการศึกษา สู่ชายแดนใต้ ที่สงขลา
  492 ประชุม คกก.ขับเคลื่อนแผนบูรณาการการศึกษา จชต.
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ