.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 157/2562
พิธีลงนามความร่วมมือไทย-จีน
โครงการยกระดับการศึกษาภาษาจีน สู่การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสากล และการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ต


ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการยกระดับการศึกษาภาษาจีนและการศึกษาทางไกลสู่การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสากล และการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ต ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยมี ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้แทนศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในอาเซียน (ประเทศไทย) และศูนย์การศึกษาทางไกลสถาบันขงจื่อ (ประเทศจีน) ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษาภาษาจีนเข้าร่วม เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมราชวัลลภ

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นวันสำคัญที่ได้รับความร่วมมือจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับและเป็นผู้นำในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการศึกษา เทคโนโลยี นวัตกรรม การท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น

อีกทั้งยังมีอิทธิพลสำหรับการดำเนินชีวิต วัฒนธรรม และภาษา โดยเฉพาะภาษาจีน ถือเป็นภาษาต่างประเทศที่มีความสำคัญอีกภาษาหนึ่ง จึงต้องมีการยกระดับในเรื่องของมาตรฐานและคุณภาพการใช้ภาษาจีนอย่างจริงจัง โดยการจัดการเรียนการสอนและการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับระดับสากล เพื่อการส่งเสริมการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารที่ดี

เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จะยกระดับการพัฒนาการเรียนการสอนและการวัดระดับความรู้ภาษาจีนไปอีกระดับหนึ่ง และหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับการศึกษาของทั้งไทยและจีนไปพร้อม ๆ กัน ขอขอบคุณและชื่นชมศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในอาเซียน (ประเทศไทย), ศูนย์การศึกษาทางไกลสถาบันขงจื่อ (ประเทศจีน), สถาบันขงจื่อสำนักงานใหญ่ประจำประเทศไทย ตลอดจนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ได้ให้ความร่วมมือและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเพื่อยกระดับการเรียนการสอน และการวัดระดับความรู้ภาษาจีนให้เกิดผลลัพธ์อย่างแท้จริง

Mr. Wang Huichang ผู้แทนสถาบันขงจื่อ สำนักงานใหญ่ประจำประเทศไทย กล่าวว่า สถาบันขงจื่อในประเทศไทย พร้อมจะให้ความร่วมมือและสนับสนุนด้านครูผู้สอน และหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนที่มีมาตรฐาน เพื่อพัฒนาผู้เรียนชาวไทยให้เป็นกำลังคนที่มีคุณภาพรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  การศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนถือเป็นเรื่องที่สำคัญ ที่จะต้องดำเนินการในหลากหลายด้านควบคู่กันไป

โดยเฉพาะในเรื่องของภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสารและประสานงาน กับประเทศต่าง ๆ รวมทั้งภาษาจีนที่มีความสำคัญ จะต้องร่วมกันพัฒนาครูผู้สอนภาษาจีนให้มีคุณภาพ เพื่อยกระดับการสอนภาษาจีนในไทย ให้ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสื่อสารภาษาจีนได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ คือ การแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านภาษาจีน, การส่งครูจีนมาสอนในไทย, การสนับสนุนเด็กไทยไปเรียนภาษาที่จีน

ขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการที่มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน รวมทั้งมีแนวคิดที่จะดำเนินการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนให้มีมาตรฐานมาโดยตลอด

Mr. Zhao Mingguang รองผู้จัดการใหญ่ศูนย์การศึกษาทางไกลสถาบันขงจื่อ (ประเทศจีน) กล่าวว่า ศูนย์การศึกษาทางไกลสถาบันขงจื่อได้ดำเนินการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในหลายระดับอาทิ HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน, YCT (Youth Chinese Test) การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับสากลสำหรับเยาวชน และ CTCSOL การสอบใบรับรองความสามารถวิชาชีพครูภาษาจีน ระดับสากล เป็นต้น ดังนั้นศูนย์การศึกษาทางไกลฯ จึงมีความพร้อมและยินดีที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน พัฒนา และยกระดับการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทยอย่างเต็มที่

ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ กล่าวถึงความเป็นมาของความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ถือเป็นโอกาสอันดีที่นักเรียนนักศึกษา และครูอาจารย์ของไทย จะได้รับการยกระดับการศึกษาภาษาจีน และสอบวัดระดับความรู้อย่างมีมาตรฐาน ด้วยระบบการสอบที่ถือเป็นความร่วมมือระหว่างไทย-จีน เป็นครั้งแรก ด้วยความร่วมมือ 2 ส่วนที่สำคัญ คือ

1) โครงการยกระดับการศึกษาภาษาจีนและการศึกษาทางไกล สู่การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสากล

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย ดร.ยุทธ์ ชัยประวิตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ สจล. กับศูนย์การศึกษาทางไกลสถาบันขงจื่อ (ประเทศจีน) โดย Mr.Zhao Mingguang รองผู้จัดการใหญ่ ศูนย์การศึกษาทางไกลสถาบันขงจื่อ (ประเทศจีน) และศูนย์สอบระดับความรู้ภาษาจีนในอาเซียน (ประเทศไทย) โดย Mr.Zhao Guoxiang ผู้อำนวยการศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในอาเซียน (ประเทศไทย) โดยใช้ชื่อว่า “หน่วยงานความร่วมมือโครงการยกระดับการศึกษาภาษาจีนและการศึกษาทางไกล สู่การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสากล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง” มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดตั้งศูนย์ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนตามมาตรฐานระดับสากล ที่จะได้ยกระดับสมรรถนะคุณภาพของอาจารย์และนักศึกษาครู สาขาวิชาการสอนภาษาจีนของ สจล. ให้ได้รับการรับรองความสามารถวิชาชีพครูภาษาจีนระดับสากล (CTCSOL) ตลอดจนยกระดับสมรรถนะด้านภาษาจีนแก่ครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่บริการของ สจล. อันจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ภาษาจีนของผู้เรียนที่ดีขึ้น ในส่วนของนักศึกษา สจล.จะได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาจีนด้วยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสากล

นอกจากนี้ จะมีการขยายการเสริมสร้างความรู้ภาษาจีนเพื่อการทำงานแก่กำลังแรงงาน สู่การวัดระดับความรู้ภาษาจีนเชิงธุรกิจ, การทดสอบวัดความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชน ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรสองปริญญาหรือหลักสูตรออนไลน์ เพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากรไทย-จีน ให้สามารถเทียบโอนประสบการณ์และพัฒนาตนเองสู่การมีคุณวุฒิที่สูงขึ้นด้วย

2) ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ต

ความร่วมมือการเป็น “ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน แบบอินเทอร์เน็ต” ระหว่างโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดยนายสมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียน กับศูนย์การศึกษาทางไกลสถาบันขงจื่อ (ประเทศจีน) โดย Mr. Zhao Mingguang รองผู้จัดการใหญ่ เพื่อเป็นสถาบันจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีสถานที่ อุปกรณ์ บุคลากร ตลอดจนผู้ดูแลการจัดสอบอย่างมีมาตรฐาน

Written by ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  139 ประชุมองค์กรหลัก 6/62
  138 เปิดหอสมุดคุรุสภา
  127 ประชุม คกก.คุรุสภา 3/62
  121 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในพื้นที่สูง จ.เชียงราย
  113 ย้ำ สกสค.ดูแลครูทุกมิติ
  101 หารือกับ กกร.
  079 แนวทางปฏิบัติเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการเลือกตั้งทั่วไป
  070 เดินหน้า สกสค.
  063 ผลประชุมองค์กรหลัก 4/62
  049 หารือกับมูลนิธิ Nobel Charittable Trust
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ