.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 150/2562
ครม.อนุมัติโครงการจัดส่งนักศึกษาไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จชต.เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย


มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 10) พ.ศ. 2562–2566

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการ โครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 10) พ.ศ. 2562-2566 ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอดังนี้

  • ให้คงจำนวนนักศึกษาปีละ 44 ทุน ให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 ทุน สาขาวิชาสังคมศาสตร์ จำนวน 17 ทุน (อัตราส่วน 60 : 40) และในการรับนักศึกษาตามจำนวนดังกล่าว ให้พิจารณารับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดละ 2 คน เพื่อเป็นการเยียวยาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หากขอมากกว่า 44 ทุน อาจจะมีผลกระทบในการขออนุมัติด้านงบประมาณ

  • ให้คงจำนวนมหาวิทยาลัย ที่จะรับนักศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย (โครงการจัดส่งนักศึกษาฯ) ไว้ จำนวน 9 แห่ง เช่นเดิม ได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) 4. มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) 5. มหาวิทยาลัยมหิดล 6. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) 7. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) 8. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) 9. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)  เนื่องจากมีความพร้อมที่จะรับนักศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาฯ เข้าศึกษาต่อ หากจะมีการเพิ่มมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เข้าร่วมโครงการจัดส่งนักศึกษาฯ ต้องมีการสอบถามความพร้อมในการที่จะรับนักศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาฯ

สำหรับการสงวนอัตราเข้ารับราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 [เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยต่าง ๆ (พ.ศ. 2547 – 2551)] ให้กรมการปกครอง มท. หารือร่วมกับหน่วยงานหลักตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการพิจารณากำหนดแนวทางการสงวนอัตราที่สอดคล้องกันระหว่างความต้องการของหน่วยงานกับสาขาที่นักศึกษาเรียนจบเพื่อให้การจัดสรรกำลังคนกับความต้องการของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

สาระสำคัญของเรื่อง  เรื่องนี้เดิมคณะรัฐมนตรีเคยมีมติอนุมัติหลักการโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องทั้งหมด 9 ครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 – 2561 โดยในการอนุมัติโครงการดังกล่าวได้มีการปรับเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษา เช่น หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักเรียนจำนวนทุนการศึกษาที่มอบให้ จำนวนเงินทุนการศึกษาที่มอบให้ในแต่ละสาขา การสงวนอัตราของแต่ละส่วนราชการเพื่อรองรับนักศึกษาเข้ารับราชการ เป็นต้น

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงที่เปลี่ยนแปลงไป และเนื่องจากโครงการฯ (ระยะที่ 9) พ.ศ. 2557 – 2561 ได้สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2561 กระทรวงมหาดไทยจึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทำการศึกษาประเมินผลโครงการฯ เพื่อประเมินประสิทธิผลและความจำเป็นในการดำเนินโครงการดังกล่าวต่อในระยะที่ 10

ซึ่งผลการประเมินโดยสรุปพบว่า ทั้งนักศึกษาผู้รับทุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเชิงบวกต่อประสิทธิผลของโครงการฯ ที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ครบถ้วนและอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีความเห็นว่า จำเป็นต้องมีการดำเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอันจะส่งผลต่อการยกระดับมาตรฐานการดำเนินชีวิตและการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้น ตลอดจนเป็นการเพิ่มรายได้กระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่น โดยโครงการฯ จะประกอบด้วยกิจกรรมแบบเบ็ดเสร็จ 3 ประการ ได้แก่ 

กิจกรรม

รายละเอียด

การคัดเลือกนักศึกษา

กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาฯ เพื่อให้ได้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของรัฐ รวม 9 แห่ง ปีละ 44 คน โดยจัดสรรจำนวนนักศึกษาออกเป็นรายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดปัตตานี 12 คน จังหวัดนราธิวาส 13 คน จังหวัดยะลา 8 คน จังหวัดสตูล 7 คน และจังหวัดสงขลา 4 คน

การจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการศึกษา

กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) จะจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อมอบเงินเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาตามโครงการฯ ปีละ 44 ทุน จำแนกเป็น
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 27 ทุน ๆ ละ 40,000 บาท
- สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 17 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท

ซึ่งจะต้องมีนักศึกษาที่เข้าศึกษาในวิชาชีพครูจำนวนร้อยละ 10 ของนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละปี โดยมีพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบัน (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และอำเภอจะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อยของจังหวัดสงขลา)

การสงวนอัตราเข้ารับราชการ

ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 ที่ให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สงวนอัตราเพื่อรองรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา กระทรวงละ 4 อัตรา สำหรับส่วนราชการอื่นให้สงวนอัตราไว้อย่างน้อยกระทรวงละ 1 อัตรา  และให้สอบแข่งขันคัดเลือกกันเองในการเข้ารับราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

อย่างไรก็ตามจากกิจกรรมข้างต้น พบว่าผลการประเมินจากนักศึกษาผู้รับทุน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและคณะผู้ดำเนินการประเมินผลโครงการฯ มีข้อเสนอแนะหลายประการที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ เช่น ควรมีการเพิ่มจำนวนเงินทุนให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ควรพิจารณาการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น ๆ (ค่าครองชีพ ค่าอุปกรณ์การเรียน) การจ่ายเงินทุนควรดำเนินการเป็นรายภาคการศึกษา ควรมีการประกาศรายชื่อคณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัครอย่างชัดเจน ควรมีการชี้แจงลำดับคะแนนในการสัมภาษณ์โดยละเอียดตามเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการรับสมัครให้แก่ผู้สมัครทราบล่วงหน้า ควรมีการติดตามผลการเรียนและความเป็นอยู่ของนักศึกษาควรดำเนินการอย่างใกล้ชิด เป็นต้น

ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ศึกษาต่อมหาวิทยาลัย  (ระยะที่ 10) พ.ศ. 2562 – 2566 โดยกำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดของโครงการฯ  ดังนี้

  • ให้คงจำนวนนักศึกษา ปีละ 44 ทุน ให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 ทุน สาขาวิชาสังคมศาสตร์ จำนวน 17 ทุน (อัตราส่วน 60 : 40) และในการรับนักศึกษาตามจำนวนดังกล่าว ให้พิจารณารับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดละ 2 คน เพื่อเป็นการเยียวยาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

  • ให้คงจำนวนมหาวิทยาลัย ที่จะรับนักศึกษาตามโครงการฯ ไว้ จำนวน 9 แห่งเช่นเดิม

  • ให้สงวนอัตราเข้ารับราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 และควรมีการสงวนอัตราที่ชัดเจนและเพียงพอกับนักศึกษาทุนทุกคน เพื่อเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้การปฏิบัติการทางด้านจิตวิทยาบรรลุผลสำเร็จ

  • ให้มีการพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินทุน ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และการจัดสรรเป็นเงินทุนอุดหนุนการศึกษาตามที่จ่ายตามจริงในแต่ละสาขาวิชา รวมทั้งให้มีการพิจารณาการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น ๆ เช่น ค่าครองชีพ ค่าอุปกรณ์การเรียน ทั้งนี้ ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับเงินทุนอุดหนุนการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 – 2566 เป็นเงิน 41,700,000 บาท

Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 รวมมติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

   
  122 มติ ครม. 19 มี.ค.62
  098 มติ ครม. 5 มี.ค.62
  089 มติ ครม.26 ก.พ.62
  072 ครม.แต่งตั้งผู้บริหาร ศธ.
  062 ครม.รับทราบมาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อโอกาสเข้าเรียนในสถานศึกษา สพฐ.
  044 มติ ครม.29 ม.ค. 62
  038 มติ ครม.22 ม.ค. 62
  013 ครม.แต่งตั้งผู้บริหาร ศธ.10 ราย
  001 มติ ครม.ด้านการศึกษา
  499 ครม.เห็นชอบจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ